Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2010–2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er på 30 studiepoeng og består av ett emnet. Det finnes ingen egen emnebeskrivelse.

Studiets tema er:

- Innføring i logistikk
- Bedriftsøkonomi og hvordan skape økonomisk lønnsom logistikk
- Prosjektarbeid
- Organisasjon og ledelse
- Markedsføring
- Foretaksstrategi og foretakskulturer
- Innkjøp
- Material-, produksjons- og lagerstyring
- Distribusjon og transport
- Logistikk og miljø
- Prognoser

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med kveldssamlinger der stoffet gjennomgås av lærer, for deretter å bearbeides individuelt eller i grupper i praktiske case og prosjektoppgaver. Det gis veiledning til prosjektoppgave. I tillegg må studentene regne med en god del selvstendig arbeid.

Arbeidskrav:
Innlevering av 3 oppgaver på inntil 5 sider, individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Innlevering av en prosjektrapport på inntil 15 sider, individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

Alle arbeidskrav må være godkjente minst 3 uker før eksamen for at  studentene kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

Studentene skal evaluere studiet midtveis og ved slutten på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Det er to deleksamener i studiet:

Deleksamen 1: Prosjektrapport (teller 60 %)på inntil 20 sider, individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.
Det gis 3 uker til arbeidet. Det gis en samlet gruppekarakter for studenter som velger å levere prosjektoppgaven i gruppe.

Deleksamen 2: Individuell muntlig eksamen på inntil 45 minutter (teller 40 %).

Det gis en samlet karakter i emnet, basert på de to deleksamenene.
Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor med graderte karakterer fra A - F der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått.

Dersom man ønsker å forbedre karakter, eller ikke har bestått en av eksamenene, må kun denne tas opp igjen.

Litteratur

Modere logistikk for økt lønnsomhet, Björn Oskarsson, Håkan Aronsson og Bengt Ekdahl
2009 (norsk utgave, 1. utgave. Tapir forlag , 324 sider

Innføring i bedriftsøkonomi , Aage Sending , Fagbokforlaget, 612 sider

Strategi - en innføring, Gøran Roos, Georg von Krogh, Johan Roos, Lisa Fernstrøm
4 utgave. Fagbokforlaget, 371 sider

Prinsipper for bedre innkjøp, Ivar Brynhildsvoll, Thor Bjarne Abrahamsen.
2002 - 1 utgave. Fagbokforlaget, 466 sider

Prosjektarbeid - Utviklings og endringskompetanse
Harald Westhagen, Ole Faafeng, Kjell Gunanr Hoff
2008 - 6 utgave. Gyldendal akademisk, 352 sider

Markedsføringsledelse
Runar Framnes, Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe
2006 - 7 utgave. Universitetsforlaget, 624 sider

Av dette skal ca 2100 sider være pensumlitteraturen.

Litteraturlista ble sist revidert 15.02.10.

Det tas forbehold om endringer.

Studiemodell

Høst 2010

Vår 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:50:56