Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo og nettbasert

Studieplan for Miljøkartlegging av bygninger (10 studiepoeng) (Høst 2010)

Informasjon om studiet

Studiet er et betalingssstudium i et samarbeid mellom Senter for eiendomsfag og Senter for kompetanseutvikling (SKUT) ved Høgskolen i Østfold (HiØ). HiØ har ansvaret for at studiet ligger på høgskolenivå og Senter for eiendomsfag har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Studieavgiften bestemmes av Senter for eiendomsfag.

Studentene skal gjennom studiet få en grunnleggende innføring i temaet miljøkartlegging av bygg og anlegg, lese og forstå en miljøkartleggingsrapport og vurdere om foreslåtte tiltak er tilstrekkelige.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studentene

  • ha kunnskaper om miljøfarlige stoffer generelt, og miljøkartlegging spesielt 
  • ha kunnskaper om planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging
  • kunne lage en miljøkartleggingsrapport og en miljøsaneringsbeskrivelse
  • kunne utarbeide en avfallsplan

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Hovedtemaer for miljøkartlegging av bygninger:

  • Hva slags stoffer har blitt brukt i bygninger og hvorfor de er farlige
  • Gjennomgang av gjeldende lovverk
  • Planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging
  • Vurdering av hvilke prøver som skal tas, antall, analyseusikkerheter, vurdering av resultater
  • Oppbygging av miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 
  • Utarbeiding av avfallsplan

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med 2 samlinger over 2 dager (ca. 16 timer pr. samling) i Oslo-området. Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver som de får via læringsplattformen Fronter, der de også kan få veiledning.

Arbeidskrav:
Studentene skal levere og få godkjent følgende arbeidskrav senest 3 uker før eksamen:
1: "Miljøkartlegging" ut fra bygningsbeskrivelse 
2: Vurdering av en foreliggende miljøkartleggingsrapport
3: Utarbeide avfallsplan

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for at studentene kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

En praktisk befaring som utgjør ca. 10% av total undervisningstid. Forøvrig teori.

Evaluering av studiet

Studentene skal evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Hjemmeeksamen
Individuell hjemmeeksamen over tre dager.
Evaluering gjøres av en intern og en ekstern sensor med bruk av karakterene Bestått/ Ikke bestått.

 

Litteratur

Emne

Litteratur

Miljøfarlige stoffer

Utdelt materiell

Hvor finner vi miljøfarlige stoffer?

Eirik Wærner: Miljøsaneringsveileder - 3. utgave 2002, Norges Miljøvernforbund

www.miljosanering.no

Lovverk

Teknisk Forskrift (TEK) - Versjon 2010

Internkontrollforskriften - versjon1996

Asbestforskriften

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 2009

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) 2004

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 2010

Plan- og bygningsloven 2009

Miljøkartlegging i praksis

Utdelt materiell

Rapportering

Beskrivelsestekster

Eirik Wærner: Mal for miljøkartleggingsrapport.  RIF 2009

NS 3420-C:2008: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

Avfallsplan

Veiledningsmateriell fra BE (ikke ferdig pt)

Kildesortering på byggeplass

Utdelt materiell

Eirik Wærner: Avfallshåndtering på byggeplass.  Byggemiljø 2009 http://www.byggemiljo.no/article.php?articleID=762&categoryID=6

Miljøsanering i praksis

Utdelt materiell

I tillegg kommer disposisjoner som deles ut på hver samling. Alt lærestoffet er enten inkludert i perm, blir lagt ut på nett i klasserommet eller kan kjøpes i bokhandel. Alt som er nødvendig for å gjennomføre studiet er inkludert, men tilleggsmateriell kan anbefales, og må da eventuelt kjøpes av den enkelte.

Litteraturlista er sist oppdatert 23.08.2010.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Avdeling for ingeniørfag, ved dekan Steinar Hurrød, 16.08.2010

Studieplanen er revidert

Studieleder Terje Karlsen: vurderingsform er lagt inn (10.10.2010).

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2010 - 2011

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE

Studiemodell

Høst 2010

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:07:25