Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Følgende tema er aktuelle i studiet:

 • Hva er skadetaksering?
 • Skjønn på bygninger og innbo
 • Reklamasjonstaksering
 • Forsikring for skade og naturskade
 • Innbo og løsøre
 • Skaderapporter
 • Planlegging, styring og gjennomføring av skadebehandling
 • Skadebegrensning
 • Naturskade og bygningskonstruksjoner
 • Fukt i bygninger
 • Skade på tekniske anlegg
 • Muggsopp i bygninger

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med åtte dagsamlinger. I tillegg blir det selvstudium med prosjektoppgaver. Elektronisk læringsplattform benyttes til kommunikasjon med faglærer.

Arbeidskrav

 • deltagelse på minst 5 av 8 dagsseminar
 • 2 prosjektoppgaver på 12 - 15 sider + eventuelle vedlegg, derav en med bruk av takstnøkkelen 

Arbeidskravene må være godkjente minst 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Plagiatkontroll
Se vurdering.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studenten får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav og veiledning i forbindelse med prosjektoppgavene.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen.

Varighet: 14 dager fra utleveringsdato.

Besvarelsen (prosjektoppgave med en spørsmålsdel) skal ha et omfang på 15-20 sider + eventuelle vedlegg. Besvarelsen skrives i 12 pkt. og med linjeavstand 1.5.

Det gis en samlet karakter på besvarelsen.

Det benyttes karakterregel A - F der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått.

Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlista er sist endret 27.05.2014.

Espedal, Knut Jonas, Bygningsfysikk (2010), Byggenæringens forlag.

Følgende litteratur fås kjøpt av Informasjonsselskapet Verdi:

Forsikring for skade og naturskade del 1

Forsikring for skade og naturskade del 2

Forsikring for skade og naturskade del 3

Forsikringsrett - tingskadeoppggjør

Innbo og løsøre

Planlegging og gjennomføring av skadereparasjoner

Rapportformer del 2

Skader på tekniske anlegg

Skadesanering

Skjønn på fast eiendom

 

Følgende litteratur fås kjøpt andre steder:

Forsikringsavtaler fra If, Gjensidige, Vesta og Sparebank 1, elektronisk læringsplattform

Husbanken, Vind og vær, utdeles på åpningsseminaret

Håndbok om vannskader. Bestilles på www.mycoteam.no

Naturskadeforsikringsloven og forsikringsavtaleloven www.lovdata.no

Norsk Naturskadepool, Håndbok i naturskadeforsikring

NS 3470-1 og NS 3491-4, Pronorm

SINTEF Byggforsk, Byggdetaljblader, liste ligger på elektronisk læringsplattform

SINTEF Byggforsk, Fukt i bygninger

SINTEF Byggforsk, Muggsopp i bygninger

SINTEF Byggforsk, Trehusboka

Veiledning til teknisk forskrift, elektronisk læringsplattform

 

Anbefalt litteratur:

Statens bygningstekniske etat, www.be.no – aktuelle lenker ligger på elektronisk læringsplattform

Normalreglement for sanitæranlegg - Tekniske bestemmelser, Kommuneforlaget

Normalreglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser, Kommuneforlaget

 

Totalt 2100 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:51:05