Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2014)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng og går over to semestre.

Det pedagogiske opplegget inkluderer forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse.

Sentrale temaer i studiet er:

  • Innovasjon som produkt og tjeneste
  • Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser med fokus på offentlig sektor
  • Medarbeiderdrevet innovasjon og strategifaser
  • Etiske dilemmaer og utfordringer ved ny teknologi
  • Offentlig forvaltning og prosjektledelse

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med 3 samlinger á to dager pr. semester, totalt 6 dager pr. semester. Hver samlingsdag varer i ca. 6 timer. Mellom samlingene vil det være IKT-basert veiledning.

Målet er å danne tverrfaglige grupper medarbeidere fra offentligheten der både ansatte, politikere, tillitsvalgte og administrasjonen er representert. Studiet vil benytte høgskolens læringsplattform, Fronter, for å gi informasjon og tilbakemeldinger og som diskusjonsfora. Selvstudium og samarbeid i nettgrupper, er en sentral arbeidsform.

Gjennom undervisningsopplegget skal studentene tilegne seg en utpreget løsningsorientert holdning. Studenten skal innta ulike roller og få innføring i hvordan man jobber effektivt og kreativt i tverrfaglige team.

Ved innlevering av arbeidskrav og eksamensbesvarelse stilles det krav til akademisk skriving og biblioteket gir blant annet veiledning om oppgaveskriving på sine nettsider: Hvordan skrive oppgave?

Arbeidskrav
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

  • Gruppeoppgave som omfatter 3000 ord (+/- 10%), leveres første semester.
  • Minimum 80 % tilstedeværelse. Fravær på inntil 30 % kan kompenseres for ved innlevering av individuell arbeidsoppgave som dokumenterer kunnskap på det området som ikke er dekket av tilstedeværelse på undervisning. Høgskolen utformer en relevant oppgave. Fravær ut over 30 % godkjennes ikke.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

Tilbakemelding underveis

Det gis veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten selv tar ansvar for å søke ytterligere veiledning ved behov.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager fra utleveringsdato

Besvarelsen skal ha et omfang på 4000 ord (+/- 10%) og skal være koblet til sentrale problemstillinger i studiet og til egen praksis. Besvarelsen blir vurdert av intern og ekstern sensor og vurderes etter gradert skala A - F.

Litteratur

Nils Per Hovland: Entreprenørskap og Innovasjonsledelse, Cappelen Damm Akademiske Forlag, 2012

Aasen/Amundsen: Innovasjon som kollektiv prestasjon. Gyldendal Akademisk, 2011

Sørensen/Tofting: Samarbeidsdrevet innovation i den offentlige sektor, Roskilde Universitet, 2011

Bason: Velferdsinnovation - Ledelse av nytenkning  i den offentlige sector

Ringholm/Teigen/Aarsæther: Innovative kommuner. Oslo. Cappelen Damm Akademiske Forlag, 2013

Klev & Levin: Forandring som praksis: endringsledelse gjennom læring og utvikling, Bergen, Fagbokforlaget, 2009

Digman/Engholm/Jensen: Offentlig innovasjon versjon 2.0, København. Børsens Forlag, 2011

De Bono/Bu: Seks tenkehatter. Oslo: Flux forlag, 2006

Osterwalder & al.: Business Model Generation. John Wiley & sons. Inc. 2010

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon; NHD, Oslo, 2011

KRDs strategiplan for innovasjon i offentlig sektor, Oslo 2013

Forskningsrådets strategiplan for innovasjon i offentlig sektor, Oslo 2012

Studiemodell

Vår 2014

Høst 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:54:45