Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Annette Veberg Dahl (studieleder), Gunnar Andersson (fagansvarlig).

Studieplan for Lærende organisasjon, lærende systemer (15 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Studiet er et betalingsstudium, ta kontakt med HiØ VIDERE for nærmere informasjon.

Målgruppe for studiet er ledere, mellomledere, prosjektledere, kvalitetsledere og lean-koordinatorer i bedrifter og offentlige virksomheter.

Vi har bak oss ca. 15 år med ulike former for Lean implementering i bedrifter, statlige virksomheter og kommuner. Mange er fremdeles i den spede begynnelse i denne transformasjonen, mens noen har kommet til et stadium der de trenger mer kompetanse for å gjøre et sprang i retning av en lærende organisasjon.

Studentene skal gjennom studiet utvikle kompetanse for å kunne løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon ved å:

 • utvikle en sterkere forbedrings- og innovasjonskultur i et lærende system
 • utvikle ledelseskvaliteter som utløser og forsterker læring i alle deler av virksomheten
 • utvikle det relasjonelle samspillet i hele systemer (kunder, leverandører, interessenter, samfunn)
 • tilpasse virksomheten til kompleksiteten i den nye virkeligheten

Dette studiet er utviklet i et samspill med viktige fagmiljø og personer i Norge inkludert LOS Norge (Learning Organisation Society), Lean forum, Bjarne Berg Wik og sentrale virksomheter.

Arbeidsomfang: Ca. 400 timer.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om viktige tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen lærende organisasjoner, Lean utviklingsarbeid og selvorganiserende systemer
 • er kjent med sentrale kompleksitet-utfordringer

Ferdighet:
Kandidaten kan

 • finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff
 • samspille med øvrig organisasjon i endringer og fornyingsarbeid
 • anvende relevante faglige verktøy, teknikker og stiler inkludert A3, coaching og læringsledelse

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan presentere viktig fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig, samt ved hjelp av andre relevante former for kommunikasjon
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som del av en gruppe
 • kan utveksle meninger med andre med bakgrunn i feltet, og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er godkjent.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng og er delt i tre moduler:

Modul 1: Sterkere forbedringskultur

Her skal studentene lære dypere systemforståelse (systemtenkning) med referanse til Dr. Deming System of Profound Knowledge og Peter Senges læringsdisipliner og Cabrera system thinking v2.0. De skal gjennomføre konkrete kunnskapsprosjekter ute i virksomheter. Denne oppstartmodulen danner grunnlaget for de to neste modulene.

Modul 2: Komplekse tilpasningssystemer (CAS) 

Denne modulen svarer på virksomheters behov for å avdekke nye kundebehov og kunnskapsbasert utvikling av produkter, tjenester og verdikjeder. Her skal studentene gjøre konkrete studier og gjennomføre konkrete fornyingsprosjekter basert på fagstoff QFD, Innovasjon, Lean Engineering og Knowledge Based Development (KBD).

Modul 3: Lederskap for lærende systemer

Den siste modulen vil fokusere på utvikling av «mindset» og systemtenkning v 2.0. Studentene skal gjøre dypere analyser basert på LOS Speilet og sammen med virksomhetens ledelse bidra til å utvikle gjennombruddstrategi for lærende system. Studentene skal også kartlegge virksomhetenes læringsressurser og hvordan man har strategi for kunnskapsledelse.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen er modulbasert som tre samlinger à tre dager (dagtid).

Undervisningen avsluttes med en nettbasert læringskonferanse der studentene diskuterer erfaringer og refleksjoner fra arbeidet.

Studentene skal aktivt bruke digitale læringsressurser med webinarer og selvstudier med ulike temavideoer. Til hver modul er det utviklet et sett av kjerneressurser og litteratur med tilgang til støttelitteratur. Gjesteforelesere tar opp sentrale emner i litteraturen i webinarer.

Det legges opp til å bruke virksomheter som læringsarenaer. Deler av undervisningen og studentarbeidene skal foregå ute i virksomheter under veiledning fra de fagansvarlige.   

Arbeidskrav

 1. Gjennomført modul 1, obligatorisk fremmøte 2/3.
 2. Gjennomført modul 2, obligatorisk fremmøte 2/3.
 3. Gjennomført modul 3, obligatorisk fremmøte 2/3.
 4. Deltakelse på læringskonferanse.

Arbeidskrav må være godkjent 2 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få utstedt kursbevis.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: Individuell mappeinnlevering og individuell skriftlig prøve.

Deleksamen 1: Mappeinnlevering (teller 75% av den totale karakteren).
Tre individuelle innleveringsoppgaver hver på maksimalt 10 sider.

Deleksamen 2: Individuell skriftlig prøve (teller 25% av den totale karakteren).
3 timers skriftlig prøve, nettbasert via Inspera.

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter.
Det gis én samlet karakter etter karakterregel A - F.

Dersom kandidaten ikke har bestått en av deleksamenene, kan kun den som ikke er bestått tas på nytt. Ved forbedring av karakter må begge deleksamener avlegges på nytt.

Klageadgang: Ved klage på sensur kan hver deleksamen påklages hver for seg. Ved nytt resultat slås deleksamenene sammen på nytt.

Sensorordning
Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, hovedsakelig engelsk og skandinaviske språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.
Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Etter fullført studium evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert februar 2018. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

 • Cabrera, Derek (2016). Systems Thinking made simple. Independently published
 • Edmonsom, Amy C. (2010). Teaming. Harvard Business School.
 • Heggholmen, Kari (2014). Fra dritdårlig til lærende lederskap. Fagbokforlaget.
 • Laloux, Frederic (2014). Reinventing organizations: an illustrated invitation to join the conversation on next-stage organizations. Nelson Parker.
 • Senge, Peter M. (1999). Den femte disiplin: kunsten å utvikle den lærende organisasjon. Egmont Hjemmets bokforlag.
 • Wig, Bjarne Berg (2018). Lærende organisasjon, lærende systemer. Forlag

 

Kompendier, artikler og nettressurser tilkommer og vil gjøres tilgjengelige på høgskolens læringsplattform.

Jobb og videre studier

Lærende organisasjon, lærende systemer bygger en sterkere forbedrings- og innovasjonskultur i et lærende system. Studiet er relevant i alle bransjer i både privat og offentlig sektor, der det er behov for mer kompetanse for å bygge en lærende organisasjon.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Geir Torgersen 21.03.18

Studieplanen gjelder for

Høst 2018
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:24:43