Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten

  • har generell og god oversikt over rettsreglene i arbeidslivet, både den individuelle del og kollektive del
  • tilegner seg kjennskap til rettskildelæren som metode for å argumentere for et riktig resultat enten dette gjelder hva som er gjeldende rett eller en konkret løsning på en tvist
  • har god kunnskap om forvaltningsretten og saksbehandlingsregler samt offentlighetsloven
  • kan bruke rettsreglene for å identifisere og løse tvister i arbeidslivet


Ferdigheter:
Studenten

  • kan finne rettskildene ved hjelp av oppslag i lovsamling og elektroniske rettskildebaser
  • tilegner seg god argumentasjonsteknikk som er balansert, samt opparbeider evne til å begrunne en konklusjon som fremstår som rimelig og rettferdig


Generell kompetanse:
Studenten

  • har en grunnleggende forståelse for samspillet mellom partene i arbeidslivet
  • har innsikt i gjeldende rett, men også et kritisk blikk på hvordan rettssystemet fungerer i praksis herunder hvordan rettsreglene burde være i fremtiden
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 16:44:54