Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2016)

Studiets oppbygging og innhold

Del I : Juridisk metode og rettskildelære

Særlig om hva som er lov og rett, hva et rettslig problem er og hvordan man skal angripe saken for å finne ut hva en rettsregel går ut på og hvordan en rettstvist skal løses. Det vil også fokuseres på hvordan rettslig tenkning arter seg - såkalt rettskildelære.


Del II : Oversikt over rettsreglene for jus i arbeidslivet

 1. Individuell arbeidsrett

Særlig om arbeidsavtalen, forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, ansettelse, arbeidstid, lønn, permisjon, ferie, forsikring, oppsigelse, suspensjon og avskjed. Arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven og folketrygdloven.

 2. Kollektiv arbeidsrett

Særlig om hovedavtalen, tariffavtalene, partene i arbeidslivet. Arbeidstvistloven, tjenestetvistloven. Arbeidsretten som særdomstol. Tvisteløsning.

 
Del III : Forvaltningsrett

Fokus på forholdet mellom det offentlige og privatpersoner. Studiet vektlegger spesielt den enkelte borgers interesse i forvaltningsretten, krav til saksbehandling, innsynsrett, og borgerens klagerett.

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med undervisning på kveldstid, over ett semester. Undervisningstider vil fremkomme i semesterplanen. Studentene må bruke en del tid til lesing av litteraturen. Så langt det er mulig skal studentene kunne bruke eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass. Det vil også bli gitt veiledning i å skrive oppgaver og hvordan man tilfredsstiller krav til litteraturreferanser.

Arbeidskrav:

Midtveis i semesteret skal studenten levere en individuell skriftlig oppgave på 4-5 sider.
I tillegg til faglig innhold vil det bli lagt vekt på korrekt bruk av referanser.

Studentene vil etter innlevering av oppgaven få en tilbakemelding fra faglærer.
Innleveringsoppgaven må være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Ingen krav til praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Evaluering av studiet

For at Høgskolen i Østfold skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få tilbakemelding på innlevert arbeidskrav og studieveiledning.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre (3) dager.

Hjelpemidler: Fritt.
Omfang: Maks. 12 sider.

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16.11.2015. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

-Nils H. Storeng, Tom H. Beck og Arve Due Lund: Arbeidslivets spilleregler. Universitetsforlaget 2014

-Erik Boe : Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget 2012.

-Morten Walløe Tvedt : Lærebok i forvaltningsrett. Gyldendal juridisk 2012.

-Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget 2014. (Fås i studentutgave til redusert pris kr. 440). Lovdatas nettversjon (gratis) kan også brukes som alternativ eller supplement)

Studiemodell

Emner, Jus i arbeidslivet 1

Studiepoeng: 15

Høst 2016

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 16:44:55