Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2014–2015)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

 • har faglige og fagdidaktiske kunnskaper som gir formell kompetanse i engelsk for undervisning i grunnskolen
 • har kunnskap om Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • har kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunnet
 • har kunnskap om språklæringsteorier og metoder for barns språklæring i et andrespråksperspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om det engelske språket, tekstsjangre og ansvarlig kildebruk
 • har kunnskap om en helhetlig og tilpasset språkopplæring og faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter, deres progresjon og betydning for læring
 • har kunnskap om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur
 • har innsikt i og verktøy for refleksjon rundt egen undervisningspraksis
 • har innsikt i nyere forskning, utviklingsarbeid og faglitteratur innenfor språklæring
 • har kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan undervise i engelsk i tråd med Kunnskapløftet og Læreplan i engelsk
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan
 • kan kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk, være en god språkmodell og tilpasse språket til ulike situasjoner og målgrupper 
 • kan legge til rette for en helhetlig opplæring i engelsk og skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas
 • kan utøve en helhetlig og læringsfremmende vurderingspraksis
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap 
 • kan gjennomføre utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet
 • kan være en aktiv bruker av bibliotekets tjenester og ressurser i studiet og undervisningspraksisen

 

GENERELL KOMPETANSE

 Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helthetlig engelskopplæring og være en god profesjonsutøver i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • kan utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger
 • kan utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap
 • kan bidra til faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant faglitteratur og forskning innenfor språklæring 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 03:52:42