Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2014–2015)

Studiets oppbygging og innhold

Engelsk for lærere 1 - Læreren i eget klasserom legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon bl.a. ved at læreren fortløpende prøver ut tilegnet kunnskap i klasserommet med sine elever gjennom ulike prosjekter og tematiske oppgaver, gjennomfører presentasjoner for medstudenter og utveksler erfaringer.

Studieplanen er utformet i tråd med kompetansemålene og andre sentrale elementer i Kunnskapsløftet.

Studiet består av to emner:
Engelsk 101 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon (15 studiepoeng)
Engelsk 102 Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter (15 studiepoeng)

Emnene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at Engelsk 101 tas før Engelsk 102.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger hvor første samling er av to dagers varighet og de øvrige én-dagssamlinger, til sammen 7 dager i høstsemesteret og 6 dager i vårsemesteret.

En vesentlig del av studiet er nettbasert og høgskolens læringsplattform (Fronter) benyttes; på denne måten gis informasjon, arbeidsoppgaver leveres inn, tilbakemeldinger gis og diskusjonsfora vil være tilgjengelig. Andre digitale verktøy vil også benyttes. Selvstudium, individuelt og som samarbeid i nettgrupper, er en sentral arbeidsform.

Som en del av studiet inngår et studieopphold av 1 ukes varighet ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, i vårsemesteret. For de som ikke deltar, vil det være selvstudium innenfor emnene som det undervises i ved studiesenteret i York. Høgskolen i Østfold betaler studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret.

Opplæring i bruk av bibliotektjenester gis i løpet av studiet. Kunnskap om og erfaring i bruk av bibliotektjenester vil være en nødvendighet for å kunne gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte.

Den enkelte student forventes å være en aktiv bidragsyter gjennom hele studiet.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og lærere som tar denne videreutdanningen bør derfor undervise i engelsk parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innenfor fagfeltet for dermed å kunne gi studentene oppdatert og bred kunnskap. I løpet av studiet gjennomfører studentene utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, metode, akademisk skriving og kildebruk. 

Evaluering av studiet

For at høgskolen skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av høy kvalitet, er det nødvendig med tilbakemeldinger fra studentene. Ved slutten av hvert semester skal studentene evaluere studiet på skjema fra SKUT. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre sine egne deltakerundersøkelser.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes også at studenten selv tar ansvar for å søke veiledning.

Vurdering

Begge emnene har arbeidskrav som forutsetning for sluttvurdering, se de enkelte emnebeskrivelsene.

Emnene avsluttes med individuell vurdering. Det benyttes varierte eksamensformer, se de enkelte emnebeskrivelsene.

Det gis gradert bokstavkarakter i begge emnene på en skala A - F, hvor A er beste karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 04:08:10