Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2010)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med følgende innhold:

- Bedriften og dens plass i det økonomiske system
- Bedriftens informasjons- og styringssystemer
- Inntekts- og kostnadsteori
- Markedsformer
- Lønnsomhetsstyring gjennom kalkulasjon
- Selvkost og bidragskalkulasjon
- Kontroll med faste kostnader (ABC)
- Regnskapsrapportering
- Budsjettering
- Likviditetsstyring
- Enkel investeringsanalyse.

Organisering og læringsformer

Emnet vil gjennomføres på ettermiddag/kveld med 10 samlinger à 3 timer. I tillegg vil det gjennomføres veiledning med 1 time pr student. Dessuten blir det fagpresentasjoner og gruppearbeid.

Arbeidskrav:
Det skal leveres en individuell oppgave i bruk av IKT, og det blir en individuell midtsemesterprøve.

Begge arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

Stdentene skal evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemeldinger på arbeidskravene.

Vurdering

Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Ingen hjelpemidler.
Eksamen vurderes av 2 sensorer etter en karakterskala fra A - F, der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlista ble sist endret i januar 2010.

Sending, Aage(2006). Innføring i bedriftsøkonomi. Fagbokforlaget, 4. utgave 2006. 612 s.
Sending, Aage (2006). Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi. Fagbokforlaget, 4. u tgave. 310 s.

Supplerende litteratur
Hoff, Kjell Gunnar (2009). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget 6.utgave. 432 s.
Hoff, K.G & Jan Erik Hoff (2009).
Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk, Universitetsforlaget, 6.utgave. 320 s.

Studiemodell

Høst 2010

Innføring i bedriftsøkonomisk analyse m/IKT (10 studiepoeng)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:35:06