Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012)

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten ha følgende

kunnskaper

 • ha kunnskap om generell økonomistyring
 • ha kunnskap om de mest sentrale økonomibestemmelsene i fylkeskommunen
 • kjenne til relevante styringsdokument, retningslinjer og reglement i ØFK
 • kjenne til lover og regelverk som legges til grunn for budsjettarbeid
 • kunnskap om analysemetodikk og informasjonskilder

ferdigheter

 • kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • kunne anvende relevante teorier, metoder og verktøy i de praktiske arbeidsoppgavene til skoleøkonomer
 • kunne planlegge og gjennomføre periodisk rapportering og metoder for løpende økonomistyring
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon

generell kompetanse

 • ha innsikt i lederansvaret for økonomistyring
 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til økonomistyring
 • ha et reflektert forhold til relasjonene mellom økonomistyring, faglig ledelse og personalledelse
 • kunne utveksle og videreformidle faglig kunnskap knyttet til økonomistyring også til andre faggrupper enn økonomer
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:35:08