Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2012)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng med følgende temaer:

  • økonomistyring, generell teori
  • analysemetodikk
  • rapporter og regnskap som beslutningsgrunnlag for styring og ledelse
  • rapport- og regnskapsmetoder
  • plan- og budsjettarbeid, budsjettdisiplin og kvalitative mål
  • administrasjon av pedagogisk virksomhet

Organisering og læringsformer

Studiet går over 2 semestre med totalt 5 samlinger, hvorav de 3 første samlingene avholdes i løpet av vårsemesteret.
De to første samlingene skal ha et omfang hver på 1 1/2 dag (9 timer).
De tre resterende samlingene skal hver ha et omfang på 1 dag (6 timer).

Studentene skal selv organisere seg i grupper for å gjennomføre felles studiearbeid mellom samlingene. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning.

Arbeidskrav
Det er knyttet to arbeidskrav til studiet:

  • Ett gruppearbeid knyttet til analyse av budsjettforutsetninger (regnskap, årsrapport m.v.) med innleveringsfrist i slutten av april.
  • En individuell oppgave knyttet til plan og budsjettarbeidet med innleveringsfrist i oktober.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Evaluering av studiet

For at SKUT skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemelinger fra studentene. Studentene skal derfor ved slutten av studiet gjennomføre evaluering - på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene skal få tilbakemeldinger fra undervisningspersonalet på innleverte arbeidskrav. Tilbakemeldingene gis via e-læringsplattformen Fronter og muntlig på samlingene.

Vurdering

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer.
Ingen hjelpemidler er tillatt.

Det benyttes Intern og ekstern sensurering, og en gradert karakterskala fra A-F, der A er beste og E er dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Skriftlig eksamen kan påklages, jf forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, § 18.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.02.2012.

Bergh, Finn Øystein (2004) Økonomiskolen. Oslo: Hegnar Media Forlag, utdrag

Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Vanebo (2009) Økonomistyring i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget, 300 sider

Hansen, Svein Kolstad og Arve Negaard (2006) Økonomi på tvers: Grunnleggende økonomistyring for kommunale ledere. Oslo: Gyldendal Akademisk, 288 sider

Opstad, Leiv (2003) Økonomistyring i helse og sosialsektoren. Oslo: Gyldendal Akademisk, utdrag


Supplement til pensum

Lov og forskrifter
Kommuneloven, Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering. www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html

Kommuneloven, Forskrift om årsbudsjett.
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1423.html

Kommuneloven, Forskrift om årsregnskap og årsberetning.
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1424.html

Kommuneloven, Forskrift om kommunal rapportering.
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1425.html

Offentlig statistikk
KOSTRA nøkkeltall for Østfold fylkeskommune. www.ssb.no/kostra/

Utdanningsdirektoratets statistikk og analyser. www.udir.no/Tilstand/

Organisasjoner
Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund www.nkkf.no

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. www.gkrs.no

Østfold fylkeskommune
System for styring av videregående skoler. www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?iEntityId=11369

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2010. www.ostfoldfk.no/EGNE/Flippingbook/Tilstandsrapport/HTML/index.html

Regnskap og rapport fra en av skole som eksempel

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:35:08