Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden. Samt eksternt kurssenter.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Økonomistyring for skoleøkonomer (10 studiepoeng) (2012)

Informasjon om studiet

Dette er et studium på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Studiet skal sikre kompetanseheving av skoleøkonomer i Østfold fylkeskommune og bidra til god kunnskap om metode for behandling og analyse av relevant styringsinformasjon for videregående skoler. Studiet gir innføring i økonomisk teori, samt fylkeskommunens regelverk og årsbudsjettarbeid.

Målgruppen er skoleøkonomer i Østfold fylkeskommune.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten ha følgende

kunnskaper

 • ha kunnskap om generell økonomistyring
 • ha kunnskap om de mest sentrale økonomibestemmelsene i fylkeskommunen
 • kjenne til relevante styringsdokument, retningslinjer og reglement i ØFK
 • kjenne til lover og regelverk som legges til grunn for budsjettarbeid
 • kunnskap om analysemetodikk og informasjonskilder

ferdigheter

 • kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • kunne anvende relevante teorier, metoder og verktøy i de praktiske arbeidsoppgavene til skoleøkonomer
 • kunne planlegge og gjennomføre periodisk rapportering og metoder for løpende økonomistyring
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon

generell kompetanse

 • ha innsikt i lederansvaret for økonomistyring
 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til økonomistyring
 • ha et reflektert forhold til relasjonene mellom økonomistyring, faglig ledelse og personalledelse
 • kunne utveksle og videreformidle faglig kunnskap knyttet til økonomistyring også til andre faggrupper enn økonomer

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Deltakere uten den formelle kompetansen som kreves for opptak til studiet, og deltakere som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende), men må oppfylle arbeidskravene i studiet.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng med følgende temaer:

 • økonomistyring, generell teori
 • analysemetodikk
 • rapporter og regnskap som beslutningsgrunnlag for styring og ledelse
 • rapport- og regnskapsmetoder
 • plan- og budsjettarbeid, budsjettdisiplin og kvalitative mål
 • administrasjon av pedagogisk virksomhet

Organisering og læringsformer

Studiet går over 2 semestre med totalt 5 samlinger, hvorav de 3 første samlingene avholdes i løpet av vårsemesteret.
De to første samlingene skal ha et omfang hver på 1 1/2 dag (9 timer).
De tre resterende samlingene skal hver ha et omfang på 1 dag (6 timer).

Studentene skal selv organisere seg i grupper for å gjennomføre felles studiearbeid mellom samlingene. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning.

Arbeidskrav
Det er knyttet to arbeidskrav til studiet:

 • Ett gruppearbeid knyttet til analyse av budsjettforutsetninger (regnskap, årsrapport m.v.) med innleveringsfrist i slutten av april.
 • En individuell oppgave knyttet til plan og budsjettarbeidet med innleveringsfrist i oktober.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Evaluering av studiet

For at SKUT skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemelinger fra studentene. Studentene skal derfor ved slutten av studiet gjennomføre evaluering - på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene skal få tilbakemeldinger fra undervisningspersonalet på innleverte arbeidskrav. Tilbakemeldingene gis via e-læringsplattformen Fronter og muntlig på samlingene.

Vurdering

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer.
Ingen hjelpemidler er tillatt.

Det benyttes Intern og ekstern sensurering, og en gradert karakterskala fra A-F, der A er beste og E er dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Skriftlig eksamen kan påklages, jf forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, § 18.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.02.2012.

Bergh, Finn Øystein (2004) Økonomiskolen. Oslo: Hegnar Media Forlag, utdrag

Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Vanebo (2009) Økonomistyring i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget, 300 sider

Hansen, Svein Kolstad og Arve Negaard (2006) Økonomi på tvers: Grunnleggende økonomistyring for kommunale ledere. Oslo: Gyldendal Akademisk, 288 sider

Opstad, Leiv (2003) Økonomistyring i helse og sosialsektoren. Oslo: Gyldendal Akademisk, utdrag


Supplement til pensum

Lov og forskrifter
Kommuneloven, Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering. www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html

Kommuneloven, Forskrift om årsbudsjett.
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1423.html

Kommuneloven, Forskrift om årsregnskap og årsberetning.
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1424.html

Kommuneloven, Forskrift om kommunal rapportering.
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1425.html

Offentlig statistikk
KOSTRA nøkkeltall for Østfold fylkeskommune. www.ssb.no/kostra/

Utdanningsdirektoratets statistikk og analyser. www.udir.no/Tilstand/

Organisasjoner
Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund www.nkkf.no

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. www.gkrs.no

Østfold fylkeskommune
System for styring av videregående skoler. www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?iEntityId=11369

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2010. www.ostfoldfk.no/EGNE/Flippingbook/Tilstandsrapport/HTML/index.html

Regnskap og rapport fra en av skole som eksempel

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

dekan Stein Haugom Olsen, 16. januar 2012

Studieplanen gjelder for

Våren 2012
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 04:18:33