Oppbygging og gjennomføring (Vår 2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng.   

 Studiet gir en generell innføring i organisasjonspsykologi med følgende hovedtema:

1. Individ i organisasjonen

 • emosjoner

 • motivasjon

 • personlighet

 • persepsjon

 • utbrenthet, stress og sykefravær 


2. Samspill og sosiale prosesser i organisasjonen

 • arbeidsmiljø

 • grupper og team

 • organisasjonskultur

 • kommunikasjon

 • konflikter 


3. Ledelse i organisasjoner

 • ledelsesteorier

 • beslutninger

 • innflytelse og makt 


4. Arbeidsliv i endring

 • omstillinger og endringstakt

 • menneskesyn

 • organisasjonsutvikling

 • mangfold

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Undervisningstider vil fremkomme i semesterplanen.
Studentene må bruke en del tid til lesing av pensum-litteratur. Så langt det er mulig skal studentene kunne bruke eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass. Det vil også bli gitt veiledning i å skrive oppgaver og hvordan man tilfredsstiller krav til litteraturreferanser.

Arbeidskrav:
Midtveis i semesteret skal studenten levere en individuell skriftlig oppgave på 4-5 sider. 
I tillegg til faglig innhold vil det bli lagt vekt på korrekt bruk av referanser.

Studentene vil etter innlevering av oppgaven få en tilbakemelding fra faglærer.
Innleveringsoppgaven må være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Studentene får tilbakemelding på arbeidskravet midt i semesteret.


Vurdering:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre (3) dager. 
Hjelpemidler: Fritt. 
Omfang: Besvarelsen skal være på inntil 12 sider.
Karakterskala A-F.
Intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll:
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteraturlisten og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget blir ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Etter hvert semester evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 22.06.2018. Med forbehold om endring før studiestart.

-Einarsen, Ståle og Skogstad, Anders (red): 'Det gode arbeidsmiljø', Fagbokforlaget, 2011

-Gjøsund, Peik og Huseby, Roar: 'To eller flere..... basiskunnskaper i gruppepsykologi', Cappelen Akademisk forlag, 2016

-Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid: "Psykologi i organisasjon og ledelse", Fagbokforlaget, 2015

-Skivik, Hans Morten: 'Relasjonell ledelse - å lære lederskap i praksis' (2. utgave), Gyldendal Akadmisk, 2018

Studiemodell

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:51:41