Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Rita Duesund, studieleder, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) (Vår 2020)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst se studiekatalog eller kontakt HiØ VIDERE

Studiet tar opp sentrale spørsmål knyttet til tema innen organisasjonspsykologi for en virksomhet.

Målgruppen er ansatte i både offentlige og private virksomheter.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om sentrale begreper og teorier innen organisasjonspsykologi.

 • kjenner til bruken av teorier og metoder, samt deres svake og sterke sider.

Ferdigheter

Studenten

 • kan benytte teori, metoder og begreper for å reflektere over og analysere samspill og sosiale prosesser i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i organisasjonspsykologisk arbeid.

 • kan formidle sentralt fagstoff innen organisasjonspsykologi, og utveksle erfaringer med andre innen fagområdet, både muntlig og skriftlig.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng.   

 Studiet gir en generell innføring i organisasjonspsykologi med følgende hovedtema:

1. Individ i organisasjonen

 • emosjoner

 • motivasjon

 • personlighet

 • persepsjon

 • utbrenthet, stress og sykefravær 


2. Samspill og sosiale prosesser i organisasjonen

 • arbeidsmiljø

 • grupper og team

 • organisasjonskultur

 • kommunikasjon

 • konflikter 


3. Ledelse i organisasjoner

 • ledelsesteorier

 • beslutninger

 • innflytelse og makt 


4. Arbeidsliv i endring

 • omstillinger og endringstakt

 • menneskesyn

 • organisasjonsutvikling

 • mangfold

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Undervisningstider vil fremkomme i semesterplanen.
Studentene må bruke en del tid til lesing av pensum-litteratur. Så langt det er mulig skal studentene kunne bruke eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass. Det vil også bli gitt veiledning i å skrive oppgaver og hvordan man tilfredsstiller krav til litteraturreferanser.

Arbeidskrav:
Midtveis i semesteret skal studenten levere en individuell skriftlig oppgave på 4-5 sider. 
I tillegg til faglig innhold vil det bli lagt vekt på korrekt bruk av referanser.

Studentene vil etter innlevering av oppgaven få en tilbakemelding fra faglærer.
Innleveringsoppgaven må være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Studentene får tilbakemelding på arbeidskravet midt i semesteret.


Vurdering:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre (3) dager. 
Hjelpemidler: Fritt. 
Omfang: Besvarelsen skal være på inntil 12 sider.
Karakterskala A-F.
Intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll:
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteraturlisten og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget blir ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Etter hvert semester evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 22.06.2018. Med forbehold om endring før studiestart.

-Einarsen, Ståle og Skogstad, Anders (red): 'Det gode arbeidsmiljø', Fagbokforlaget, 2011

-Gjøsund, Peik og Huseby, Roar: 'To eller flere..... basiskunnskaper i gruppepsykologi', Cappelen Akademisk forlag, 2016

-Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid: "Psykologi i organisasjon og ledelse", Fagbokforlaget, 2015

-Skivik, Hans Morten: 'Relasjonell ledelse - å lære lederskap i praksis' (2. utgave), Gyldendal Akadmisk, 2018

Jobb og videre studier

Ønsker du å skaffe deg ytterligere kompetanse innenfor ledelse og administrasjon, kan du f.eks. ta studiet Personaladministrasjon og personalledelse (15 studiepoeng).

Høgskolen i Østfold tilbyr Masterstudium i organisasjon og ledelse, som du kan søke til dersom du fyller gjeldende opptakskrav. 

Studiet vil styrke studentenes generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Styret ved Høgskolen i Østfold, høst 2002.

Studieplanen er revidert

Studieleder Rita Duesund, 16.09.2019

Studieplanen gjelder for

Våren 2020

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 15

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 20:03:42