Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Engelsk for lærere 2 - Språklæreren i et fagfellesskap, 1.-7. trinn, legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetsstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon bl.a. ved at læreren fortløpende prøver ut tilegnet kunnskap i klasserommet med sine elever gjennom ulike prosjekter og tematiske oppgaver, gjennomfører presentasjoner for medstudenter og utveksler erfaringer.

Studieplanen er utformet i tråd med Læreplan i engelsk og andre sentrale elementer i Kunnskapsløftet.

Studiet består av to emner:
SFVSPR115 : Språklærer og profesjonsutøver (15 studiepoeng)
SFVKSL115: Kultur, samfunn og litteratur (15 studiepoeng)

Emnene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at SFVSPR115 tas før SFVKSL115.

Engelsk for lærere 2 bygger på Engelsk for lærere 1 - Språklæreren. Studiet kan også tas av lærere som tidligere har oppnådd kompetanse i engelsk tilsvarende 30 studiepoeng.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Organiseringen er delvis samlingsbasert og delvis nettbasert. Det er 3 samlinger à 2-3 dager per semester lagt til Høgskolen i Østfold, Halden. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform (Fronter). Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning vil også benyttes. Selvstudium er en sentral arbeidsform, både indiviuelt og som samarbeid.

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være levert innen angitte frister og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se den enkelte emnebeskrivelse.

Som en del av studiet inngår et studieopphold av 1 ukes varighet ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, i form av et arbeidskrav i vårsemesteret. Høgskolen i Østfold betaler studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret. For de som ikke deltar, vil det være et arbeidskrav innenfor et gitt tema som selvstudium.

Den enkelte student forventes å være en aktiv bidragsyter gjennom hele studiet.

Opplæring i bruk av bibliotektjenester gis i løpet av studiet. Kunnskap om og erfaring i bruk av bibliotektjenester vil være en nødvendighet for å kunne gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør derfor undervise i engelsk (eller ha slik tilgang) parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Vurdering

Begge emnene har arbeidskrav som forutsetning for sluttvurdering, og avsluttes med individuell vurdering. Det benyttes varierte eksamensformer, se de enkelte emnebeskrivelsene.

Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F, hvor A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:10:55