Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har:

 • god kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunn og arbeidsliv
 • grunnleggende kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk
 • god kunnskap om språklæringsteorier, didaktikk og elevaktiviserende metoder for språklæring i et tverrfaglig perspektiv
 • god kunnskap om en helhetsorientert og tilpasset språkopplæring relevant for elevenes yrkesinteresser
 • god kunnskap om faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø 
 • kunnskap om yrkesfag og yrkesfageleven som er relevant i et engelskfaglig perspektiv
 • god kunnskap om kommunikasjon generelt og om kulturelle konvensjoner for språkbruk i yrkeslivet
 • god kunnskap om kultur, samfunnsliv og litteratur i et fler-/interkulturelt perspektiv
 • god kunnskap om hvordan læreplanens emner i engelsk og yrkesfagenes læreplaner kan bidra til å utvikle elevenes identitet
 • god forståelse for hvordan lesing, skriving og muntlige ferdigheter i engelskfaget utvikler seg i digitale omgivelser
 • kunnskap om arbeidsmåter i digitale omgivelser, med digitale læremidler og læringsressurser og hvordan digital teknologi kan bidra til å motivere og støtte yrkesfagelevenes læring i engelsk
 • god kunnskap om analoge og digitale vurderingsformer og vurderingsverktøy som fremmer språkforståelse og språkutvikling
 • kunnskap om metoder for utviklingsarbeid i klasserommet og verktøy for endringskompetans
 • innsikt i nyere forskning, utviklingsarbeid og faglitteratur innenfor språkopplæring


FERDIGHETER

Kandidaten kan:

 • anvende sin engelskfaglige kunnskap og kunnskap om læringsprosesser didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende Læreplan i engelsk og Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen
 • kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk, være en god språkmodell og tilpasse språket til ulike situasjoner og målgrupper
 • legge til rette for en helhetsorientert opplæring i engelsk på yrkesfag og skape et språkstimulerende, kreativt og sosialt læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas i samsvar med elevenes yrkesinteresser
 • kombinere ulike didaktiske metoder med digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser på en nyskapende, kritisk og kreativ måte for å skape varierte og tilpassede læringsaktiviteter som kan bidra til å motivere og støtte elevenes læringsprosess, tilpasset engelskfagets innhold
 • motivere til læring gjennom å utøve en helhetlig og læringsfremmende analog og digital veilednings- og vurderingspraksis som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring, samt bevisstgjøre eleven i valg av læringsstrategier
 • reflektere over egen undervisningspraksis, ta i bruk ny kunnskap og være en aktiv pådriver i fagfellesskapet
 • gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten kan:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetsorientert engelskopplæring i tråd med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • utvikle yrkesfagelevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling på engelsk
 • bidra til å styrke internasjonale dimensjoner ved skolens arbeid ved å utnytte de muligheter digitale arenaer gir for å lære, skape, samhandle og dele i et flerkulturelt, bærekraftig og globalisert samfunn og yrkesliv 
 • via faglig innsikt og engasjement motivere for elevenes medvirkning, læring, utvikling av yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • vise evne til å analysere og reflektere over egen undervisningspraksis i yrkesfagklassen og ha beredskap for å vurdere og ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språklæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 04:10:25