Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Studiets oppbygging og innhold: Engelsk på yrkesfag legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og -kompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å bli en dyktig lærer i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Studiet vil ha to hovedperspektiver: Didaktikk og metodikk for en helhetsorientert undervisning med fokus på elevenes kommunikasjonskompetanse og Kultur, samfunn og litteratur med relevans for yrkesfageleven. Gjennom hele studiet inngår innovativ bruk av IKT i undervisning og vurdering, det legges vekt på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon. Dette skjer bl.a. ved at studenten fortløpende utfører «action learning» med sine elever for å prøve ut metoder, gjennomfører presentasjoner for sine medstudenter og deltar i erfaringsutveksling.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre. Organiseringen er delvis samlingsbasert/delvis nettbasert. Det er 6 hele undervisningsdager à 6 timer fra 09.00-15.00 per semester. Undervisningen er lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. I den nettbaserte delen av studiet brukes høgskolens læringsplattform, Canvas.

Læringsformene vil basere seg på variasjon i arbeidsmåter med medvirkning og aktiv deltakelse fra studentenes side og med fokus på relasjonsbygging. Studiene legger opp til bruk av adaptiv læringsteknologi for å understøtte læring. Dette innebærer at studenten må ha med egen PC til samlingene.

Kunnskap om og erfaring i bruk av bibliotektjenester vil være en nødvendighet for å kunne gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte. Biblioteket på Remmen tilbyr god assistanse.


Arbeidskrav:

Før studenten kan fremstille seg til eksamen må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert/utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanene og godkjent av faglærer senest tre uker før eksamen. Oppgaven forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning.

- Arbeidsmappe med 4 tekster (individuelt arbeid), to i hvert semester. Tekstene spesifiseres i semesterplanene.

- Arbeid med fag-/forskningslitteratur innenfor profesjonsfellesskapet og presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass. Dokumenteres i et refleksjonsnotat.

- Planlegge, gjennomføre og evaluere et flipped classroom undervisningsopplegg med relevans for engelsk på yrkesfag ved bruk av One-Note. Opplegget skal dokumenteres i form av presentasjon for medstudenter i grupper, muntlig.

- Planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg med pedagogisk bruk av IKT rettet mot kultur, samfunn og litteratur med relevans for engelsk på yrkesfag. I planleggingsfasen skal ideer til opplegg legges frem i et digitalt delingsverktøy der medelever skal gi innspill. Det endelige opplegget med gjennomføring og evaluering skal dokumenteres i form av presentasjon for medstudenter i grupper, muntlig.


Eksamen:


Muntlig eksamen i par/grupper. 

Varighet ca. 45 minutter.
Tillatt hjelpemiddel: Læreplan i engelsk

Eksamen er både en språkferdighetsprøve og en fagsamtale om lærestoffet. Studentenes evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens innsikt i og forståelse for en helhetsorientert undervisning i engelsk på yrkesfag.

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Det gis individuelle karakterer.
Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F. 

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Undervisningen foregår på engelsk. Studiet er også internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer, samfunn og interkulturell kompetanse. 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Sist oppdatert 22.06.2018.

Aagre, W. (2014): Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Antall sider: 100

Bøhn, Henrik. (2015). Assessing Spoken EFL Without a Common Rating Scale. SAGE Open. Antall sider: 22
Kan lastes ned fra http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244015621956

Hauge, An-Magritt. (2014): Den felleskulturelle skolen, Universitetsforlaget, kap. 1 s. 21-42, kap. 10, kap. 236-261, kap. 11, s. 263-286, Antall sider: 79

Birketveit, Anna og Williams, G. (red.)  Literature for the English Classroom. Kap 6-10. Antall sider: 123 

Brevik, Lisbeth. (2015): Strategies and shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in general and vocational programmes. I Scandinavian Journal of Educational Research 61:1, 76-94. Antall sider: 18. 
Kan lastes ned fra http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2015.1075310

Brevik, Lisbeth og Glenn Ole Hellekjær. (2017). Outliers: Upper secondary school students who read better in the L2 than in L1. I International Journal of Educational
Research
. Antall sider: 12  
Kan lastes ned fra: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.10.001

Brevik, Lisbeth, Olsen, R. V. & Hellekjær, G.O. (2016): The complexity of second language reading: Investigating the L1-L2 relationship. I Reading in a Foreign Language Volume 28, No. 2 pp. 161-182. Antall sider: 21
Kan lastes ned fra http://nflrc.hawaii.edu/rfl/October2016/articles/brevik.pdf

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. I Psycological Inquery, 11, 227-268. Antall sider: 41

Fenner, Anne-Brit and Aud Solbjøg Skulstad (Eds.). (2018). Teaching English in the 21st Century. Antall sider: 384

Gibbons, Pauline (2009)English Learners, Academic Literacy, and Thinking : Learning in the Challenge Zone. Heinemann Educational Books. Antall sider: 192

Hansen, Kari Henriette; Hoel, Torlaug Løkensgard; Grete Haaland (2015): Tett på yrkesopplæringen, Fagbokforlaget.  kap. 1. s. 19-46, kap. 8, s. 157-177, kap. 15, s.  274-285, kap. 17, s. 300-315. Antall sider: 73

Hsiu-Ting Hung (2015) Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. I Computer Assisted Language Learning, 28:1, 81-96. Antall sider: 15  
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2014.967701

Kagan, Spencer & J. Stenlev. (2013). Cooperative Learning. Alinea, Danmark. Antall sider: 192

Kunnskapsdepartementet (2016): Meld. St. 28 (2015-2016).Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet. Antall sider: 84

Kunnskapsdepartementet (2016): NOU 2016: 14. More to gain - Better learning for students with higher learning potential. Kap. 1 og 4. Antall sider: 20
Kan lastes ned fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/15542e6ffc5f4159ac5e47b91db91bc0/en-gb/pdfs/nou201620160014000engpdfs.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017): Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021. Antall sider: 30

Kunnskapsdepartementet. (2017): Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Antall sider: 19


Mullamaa, Kristina (2010). ICT in Language Learning - Benefits and Methodological Implications. I International Education Studies, Vol. 3, No1. S.38-44, Feb. 2010. Antall sider: 6. Kan lastes ned fra: http://dx.doi.org/10.5539/ies.v3n1p38

Myhre, Marita. (2015). Vocational english in Norway: a study of attitudes (masteroppgave). Antall sider: 55
Kan lastes ned fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/281030

Pettersen, Karin Dahlberg (red.). (2015). Ta grep! Ressurshefte for yrkesretting og relevans i fellesfaget engelsk. Fremmedspråksenteret. Antall sider: 50.

Postholm, M, Jacobsen, D. (2011). Læreren med forskerblikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Antall sider: 159

Reegård, K. og Rogstad, J. (2016): De frafallende. Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal akademisk. kap.2, s. 22-50, kap. 4, s. 89-106. Antall sider: 45

Ritchhart, Ron, Church, M. & K. Morrisson. Making Thinking Visible. 2011. Jossey-Bass. San Francisco. Antall sider: 272

Senter for IKT i opplæringen. (2017): Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Antall sider: 20

Trøndelag forskning og utvikling (2014): Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Rapport 2014:16. Antall sider: 137. 
Kan lastes ned fra http://tfou.no/prosjekter/yrkesretting-og-relevans-i-fellesfag-pa-yrkesfag-i-videregaende-skole/

Utdanningsdirektoratet (2013): Læreplan i engelsk. Antall sider: 11
Kan lastes ned https://www.udir.no/kl06/ENG1-03  

Tilleggsmateriale for oppslag og referanser: 
Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.
Trykte utgaver av ordbøker: MacMillan Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Collins Concise Dictionary, Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver:
http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok) Longman: http://getintopc.com/softwares/education/longman-dictionary-of-contemporary-english-free-download/
Oxford: http://getintopc.com/softwares/education/oxford-advanced-learners-dictionary-free-download/ 
Dictionary.com:
http://www.dictionary.com/
Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/

Dypedahl, M., Hasselgård, H. & Løken, B. (2012): Introducing English Grammar. Fagbokforlaget. 
Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations. Language Teaching Publications. 
Swan, M. (4th ed. 2005): Practical English Usage. Oxford UP.

Hamdan, Nora & McKnight, P. (2013).A review of flipped learning. Flipped Learning Network. 

Kan lastes ned fra
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf

Jung Han, Yu (2015). Successfully Flipping the ESL Classroom for Learner Autonomy. NYS TESOL Journal. Vol. 2, No. 1, Jan. 2015

http://journal.nystesol.org/jan2015/Han_98-109_NYSTJ_Vol2Iss1_Jan2015.pdf 

Mürer, Hanne Christina. (2015) Valid and Reliable? A Critical Analysis of the Final Written Exam in English in the Upper Secondary School (masteroppgave). 
Kan lastes ned fra http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/9961/132707652.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Storevik, Maria. (2015). A study of vocationalisation of English in Norwegian upper secondary schools "Why do I need Norwegian and English? I'm training to become a carpenter." (masteroppgave).
Kan lastes ned fra http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/10611/138437975.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trøndelag forskning og utvikling (2014): Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Rapport 2014:1.
Kan lastes ned fra http://tfou.no/prosjekter/yrkesretting-og-relevans-i-fellesfag-pa-yrkesfag-i-videregaende-skole/

Young,  S. S.C.(2003). Integrating ICT into second language education in a vocational high school.  Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 19, No4. S. 447-461, Dec.r 2003 DOI: 10.1046/j.0266-4909.2003.00049.x  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0266-4909.2003.00049.x/epdf

 

Studiemodell

Høst 2018

Obl.emne

  • SFVENGY18 Del 1 av 2 Engelsk på yrkesfag

Vår 2019

Obl.emne

  • SFVENGY18 Del 2 av 2 Engelsk på yrkesfag 30 stp
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 04:17:35