Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Sverre Vesterhus, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

Studieplan for Engelsk på yrkesfag. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Engelsk på yrkesfag - Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, Østfoldskolen mot 2020 og Samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold. 

Studiet retter seg mot ansatte lærere i videregående skole i Østfold som underviser/ønsker å undervise i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det er en fordel at lærere som tar denne videreutdanningen, underviser i engelsk på yrkesfag, eller har slik tilgang.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og er utformet i tråd med Læreplan i engelsk, Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen,Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021. Et sentralt spørsmål er: Hva betyr det for undervisningen at engelskfaget skal brukes i elevenes fremtidige yrke?

Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og- kompetanse i engelsk og fokuserer på en helhetsorientert undervisning med yrkesretting og relevans, innovativ bruk av IKT og fagdidaktisk refleksjon.

Studiet er et regionalt tilbud til Østfoldkommunene og målgruppen er lærere fra Østfoldkommunene som underviser i videregående skole, og som ønsker å undervise i engelsk på yrkesfag.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har:

 • god kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunn og arbeidsliv
 • grunnleggende kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk
 • god kunnskap om språklæringsteorier, didaktikk og elevaktiviserende metoder for språklæring i et tverrfaglig perspektiv
 • god kunnskap om en helhetsorientert og tilpasset språkopplæring relevant for elevenes yrkesinteresser
 • god kunnskap om faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø 
 • kunnskap om yrkesfag og yrkesfageleven som er relevant i et engelskfaglig perspektiv
 • god kunnskap om kommunikasjon generelt og om kulturelle konvensjoner for språkbruk i yrkeslivet
 • god kunnskap om kultur, samfunnsliv og litteratur i et fler-/interkulturelt perspektiv
 • god kunnskap om hvordan læreplanens emner i engelsk og yrkesfagenes læreplaner kan bidra til å utvikle elevenes identitet
 • god forståelse for hvordan lesing, skriving og muntlige ferdigheter i engelskfaget utvikler seg i digitale omgivelser
 • kunnskap om arbeidsmåter i digitale omgivelser, med digitale læremidler og læringsressurser og hvordan digital teknologi kan bidra til å motivere og støtte yrkesfagelevenes læring i engelsk
 • god kunnskap om analoge og digitale vurderingsformer og vurderingsverktøy som fremmer språkforståelse og språkutvikling
 • kunnskap om metoder for utviklingsarbeid i klasserommet og verktøy for endringskompetans
 • innsikt i nyere forskning, utviklingsarbeid og faglitteratur innenfor språkopplæring


FERDIGHETER

Kandidaten kan:

 • anvende sin engelskfaglige kunnskap og kunnskap om læringsprosesser didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende Læreplan i engelsk og Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen
 • kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk, være en god språkmodell og tilpasse språket til ulike situasjoner og målgrupper
 • legge til rette for en helhetsorientert opplæring i engelsk på yrkesfag og skape et språkstimulerende, kreativt og sosialt læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas i samsvar med elevenes yrkesinteresser
 • kombinere ulike didaktiske metoder med digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser på en nyskapende, kritisk og kreativ måte for å skape varierte og tilpassede læringsaktiviteter som kan bidra til å motivere og støtte elevenes læringsprosess, tilpasset engelskfagets innhold
 • motivere til læring gjennom å utøve en helhetlig og læringsfremmende analog og digital veilednings- og vurderingspraksis som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring, samt bevisstgjøre eleven i valg av læringsstrategier
 • reflektere over egen undervisningspraksis, ta i bruk ny kunnskap og være en aktiv pådriver i fagfellesskapet
 • gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten kan:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetsorientert engelskopplæring i tråd med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • utvikle yrkesfagelevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling på engelsk
 • bidra til å styrke internasjonale dimensjoner ved skolens arbeid ved å utnytte de muligheter digitale arenaer gir for å lære, skape, samhandle og dele i et flerkulturelt, bærekraftig og globalisert samfunn og yrkesliv 
 • via faglig innsikt og engasjement motivere for elevenes medvirkning, læring, utvikling av yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • vise evne til å analysere og reflektere over egen undervisningspraksis i yrkesfagklassen og ha beredskap for å vurdere og ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språklæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om ansettelse i relevant undervisningsstilling ved en videregående skole i Østfold i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiets oppbygging og innhold: Engelsk på yrkesfag legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og -kompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å bli en dyktig lærer i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Studiet vil ha to hovedperspektiver: Didaktikk og metodikk for en helhetsorientert undervisning med fokus på elevenes kommunikasjonskompetanse og Kultur, samfunn og litteratur med relevans for yrkesfageleven. Gjennom hele studiet inngår innovativ bruk av IKT i undervisning og vurdering, det legges vekt på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon. Dette skjer bl.a. ved at studenten fortløpende utfører «action learning» med sine elever for å prøve ut metoder, gjennomfører presentasjoner for sine medstudenter og deltar i erfaringsutveksling.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre. Organiseringen er delvis samlingsbasert/delvis nettbasert. Det er 6 hele undervisningsdager à 6 timer fra 09.00-15.00 per semester. Undervisningen er lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. I den nettbaserte delen av studiet brukes høgskolens læringsplattform, Canvas.

Læringsformene vil basere seg på variasjon i arbeidsmåter med medvirkning og aktiv deltakelse fra studentenes side og med fokus på relasjonsbygging. Studiene legger opp til bruk av adaptiv læringsteknologi for å understøtte læring. Dette innebærer at studenten må ha med egen PC til samlingene.

Kunnskap om og erfaring i bruk av bibliotektjenester vil være en nødvendighet for å kunne gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte. Biblioteket på Remmen tilbyr god assistanse.


Arbeidskrav:

Før studenten kan fremstille seg til eksamen må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert/utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanene og godkjent av faglærer senest tre uker før eksamen. Oppgaven forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning.

- Arbeidsmappe med 4 tekster (individuelt arbeid), to i hvert semester. Tekstene spesifiseres i semesterplanene.

- Arbeid med fag-/forskningslitteratur innenfor profesjonsfellesskapet og presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass. Dokumenteres i et refleksjonsnotat.

- Planlegge, gjennomføre og evaluere et flipped classroom undervisningsopplegg med relevans for engelsk på yrkesfag ved bruk av One-Note. Opplegget skal dokumenteres i form av presentasjon for medstudenter i grupper, muntlig.

- Planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg med pedagogisk bruk av IKT rettet mot kultur, samfunn og litteratur med relevans for engelsk på yrkesfag. I planleggingsfasen skal ideer til opplegg legges frem i et digitalt delingsverktøy der medelever skal gi innspill. Det endelige opplegget med gjennomføring og evaluering skal dokumenteres i form av presentasjon for medstudenter i grupper, muntlig.


Eksamen:


Muntlig eksamen i par/grupper. 

Varighet ca. 45 minutter.
Tillatt hjelpemiddel: Læreplan i engelsk

Eksamen er både en språkferdighetsprøve og en fagsamtale om lærestoffet. Studentenes evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens innsikt i og forståelse for en helhetsorientert undervisning i engelsk på yrkesfag.

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Det gis individuelle karakterer.
Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F. 

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innen fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Undervisningen foregår på engelsk. Studiet er også internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer, samfunn og interkulturell kompetanse. 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Sist oppdatert 22.06.2018.

Aagre, W. (2014): Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Antall sider: 100

Bøhn, Henrik. (2015). Assessing Spoken EFL Without a Common Rating Scale. SAGE Open. Antall sider: 22
Kan lastes ned fra http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244015621956

Hauge, An-Magritt. (2014): Den felleskulturelle skolen, Universitetsforlaget, kap. 1 s. 21-42, kap. 10, kap. 236-261, kap. 11, s. 263-286, Antall sider: 79

Birketveit, Anna og Williams, G. (red.)  Literature for the English Classroom. Kap 6-10. Antall sider: 123 

Brevik, Lisbeth. (2015): Strategies and shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in general and vocational programmes. I Scandinavian Journal of Educational Research 61:1, 76-94. Antall sider: 18. 
Kan lastes ned fra http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2015.1075310

Brevik, Lisbeth og Glenn Ole Hellekjær. (2017). Outliers: Upper secondary school students who read better in the L2 than in L1. I International Journal of Educational
Research
. Antall sider: 12  
Kan lastes ned fra: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.10.001

Brevik, Lisbeth, Olsen, R. V. & Hellekjær, G.O. (2016): The complexity of second language reading: Investigating the L1-L2 relationship. I Reading in a Foreign Language Volume 28, No. 2 pp. 161-182. Antall sider: 21
Kan lastes ned fra http://nflrc.hawaii.edu/rfl/October2016/articles/brevik.pdf

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. I Psycological Inquery, 11, 227-268. Antall sider: 41

Fenner, Anne-Brit and Aud Solbjøg Skulstad (Eds.). (2018). Teaching English in the 21st Century. Antall sider: 384

Gibbons, Pauline (2009)English Learners, Academic Literacy, and Thinking : Learning in the Challenge Zone. Heinemann Educational Books. Antall sider: 192

Hansen, Kari Henriette; Hoel, Torlaug Løkensgard; Grete Haaland (2015): Tett på yrkesopplæringen, Fagbokforlaget.  kap. 1. s. 19-46, kap. 8, s. 157-177, kap. 15, s.  274-285, kap. 17, s. 300-315. Antall sider: 73

Hsiu-Ting Hung (2015) Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. I Computer Assisted Language Learning, 28:1, 81-96. Antall sider: 15  
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2014.967701

Kagan, Spencer & J. Stenlev. (2013). Cooperative Learning. Alinea, Danmark. Antall sider: 192

Kunnskapsdepartementet (2016): Meld. St. 28 (2015-2016).Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet. Antall sider: 84

Kunnskapsdepartementet (2016): NOU 2016: 14. More to gain - Better learning for students with higher learning potential. Kap. 1 og 4. Antall sider: 20
Kan lastes ned fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/15542e6ffc5f4159ac5e47b91db91bc0/en-gb/pdfs/nou201620160014000engpdfs.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017): Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021. Antall sider: 30

Kunnskapsdepartementet. (2017): Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Antall sider: 19


Mullamaa, Kristina (2010). ICT in Language Learning - Benefits and Methodological Implications. I International Education Studies, Vol. 3, No1. S.38-44, Feb. 2010. Antall sider: 6. Kan lastes ned fra: http://dx.doi.org/10.5539/ies.v3n1p38

Myhre, Marita. (2015). Vocational english in Norway: a study of attitudes (masteroppgave). Antall sider: 55
Kan lastes ned fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/281030

Pettersen, Karin Dahlberg (red.). (2015). Ta grep! Ressurshefte for yrkesretting og relevans i fellesfaget engelsk. Fremmedspråksenteret. Antall sider: 50.

Postholm, M, Jacobsen, D. (2011). Læreren med forskerblikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Antall sider: 159

Reegård, K. og Rogstad, J. (2016): De frafallende. Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal akademisk. kap.2, s. 22-50, kap. 4, s. 89-106. Antall sider: 45

Ritchhart, Ron, Church, M. & K. Morrisson. Making Thinking Visible. 2011. Jossey-Bass. San Francisco. Antall sider: 272

Senter for IKT i opplæringen. (2017): Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Antall sider: 20

Trøndelag forskning og utvikling (2014): Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Rapport 2014:16. Antall sider: 137. 
Kan lastes ned fra http://tfou.no/prosjekter/yrkesretting-og-relevans-i-fellesfag-pa-yrkesfag-i-videregaende-skole/

Utdanningsdirektoratet (2013): Læreplan i engelsk. Antall sider: 11
Kan lastes ned https://www.udir.no/kl06/ENG1-03  

Tilleggsmateriale for oppslag og referanser: 
Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.
Trykte utgaver av ordbøker: MacMillan Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Collins Concise Dictionary, Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver:
http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok) Longman: http://getintopc.com/softwares/education/longman-dictionary-of-contemporary-english-free-download/
Oxford: http://getintopc.com/softwares/education/oxford-advanced-learners-dictionary-free-download/ 
Dictionary.com:
http://www.dictionary.com/
Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/

Dypedahl, M., Hasselgård, H. & Løken, B. (2012): Introducing English Grammar. Fagbokforlaget. 
Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations. Language Teaching Publications. 
Swan, M. (4th ed. 2005): Practical English Usage. Oxford UP.

Hamdan, Nora & McKnight, P. (2013).A review of flipped learning. Flipped Learning Network. 

Kan lastes ned fra
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf

Jung Han, Yu (2015). Successfully Flipping the ESL Classroom for Learner Autonomy. NYS TESOL Journal. Vol. 2, No. 1, Jan. 2015

http://journal.nystesol.org/jan2015/Han_98-109_NYSTJ_Vol2Iss1_Jan2015.pdf 

Mürer, Hanne Christina. (2015) Valid and Reliable? A Critical Analysis of the Final Written Exam in English in the Upper Secondary School (masteroppgave). 
Kan lastes ned fra http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/9961/132707652.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Storevik, Maria. (2015). A study of vocationalisation of English in Norwegian upper secondary schools "Why do I need Norwegian and English? I'm training to become a carpenter." (masteroppgave).
Kan lastes ned fra http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/10611/138437975.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trøndelag forskning og utvikling (2014): Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Rapport 2014:1.
Kan lastes ned fra http://tfou.no/prosjekter/yrkesretting-og-relevans-i-fellesfag-pa-yrkesfag-i-videregaende-skole/

Young,  S. S.C.(2003). Integrating ICT into second language education in a vocational high school.  Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 19, No4. S. 447-461, Dec.r 2003 DOI: 10.1046/j.0266-4909.2003.00049.x  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0266-4909.2003.00049.x/epdf

 

Studieopphold i utlandet

Ingen.

Jobb og videre studier

Kompetanse i engelsk med fokus på helhetsorientert undervisning med yrkesfagene er etterspurt og vil bidra til at den ansatte blir en ressurs som skolen kan dra nytte av. 

Høgskolen i Østfold tilbyr flere muligheter for videre kompetanseutvikling innen engelsk, både videreutdanninger og masterstudium. 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 18.01.2018

Studieplanen gjelder for

Kull 2018,oppstart høst 2018.

Studiemodell

Obl.emne

Studiepoeng: 30

Høst 2018–Vår 2019

 • SFVENGY18 Engelsk på yrkesfag (Høst 2018–Vår 2019, 30 studiepoeng)
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 13:49:45