Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har:

 • kunnskap om Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk med vekt på engelskfaget som både redskaps- og dannelsesfag
 • kunnskap om språklæringsteorier og læringsstrategier som bidrar til at elevene kan utvikle ansvarsbevissthet i sin språklæring
 • kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, vokabular, grammatiske strukturer, metaspråk, ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kildebruk og kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk og dets rolle som kommunikasjonsspråk
 • kunnskap om og anvendelse av engelskspråklig barnelitteratur i språkopplæringen
 • kunnskap om elevveiledning og vurderingsverktøy, bl. a. nasjonale prøver og vurderingsformer som fremmer språklæring
 • kunnskap om de grunnleggende ferdighetene og deres betydning for læring og språkutvikling
 • god kunnskap om den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese i engelsk
 • kunnskap om faktorer som bidrar til å videreutvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tilpasset språkopplæring  
 • kunnskap om vurdering av lærebøker og andre læremidler
 • kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid
 • innsikt i og verktøy for refleksjon rundt egen undervisningspraksis
 • kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser


FERDIGHETER

Kandidaten har:

 • anvende Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk i sin undervisningspraksis med vekt på engelsk som både redskaps- og dannelsesfag
 • anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk
 • kommunisere sikkert og funksjonelt i ulike situasjoner samt drøfte egen undervisningspraksis på engelsk
 • legge til rette for utvikling av de grunnleggende ferdighetene som en integrert del av språkopplæringen med spesielt fokus på Å kunne lese i engelsk
 • ta i bruk engelskspråklig barnelitteratur som en ressurs i språkopplæringen
 • utøve en helhetlig og læringsfremmende vurderingspraksis samt anvende resultater fra nasjonale prøver i et språklæringsperspektiv
 • vurdere lærebøker og andre læremidler 
 • reflektere over og vurdere egen undervisningspraksis
 • gjennomføre et utviklingsorientert og praksisrettet fordypningsprosjekt
 • bruke bibliotektjenester og databaser som ressurs i eget studium og egen undervisningspraksis


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten har:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 1.-7. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger i tråd med skolens etiske grunnverdier
 • utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språkopplæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:24:29