Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Gjennom hele studiet legges det vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon bl.a. ved at læreren fortløpende prøver ut tilegnet kunnskap i klasserommet med sine elever gjennom ulike prosjekter og tematiske oppgaver, gjennomfører presentasjoner for medstudenter og utveksler erfaringer.

Studiet går på deltid over to semestre og består av 6 hele undervisningsdager (alternativt halve dager á 3 timer eller en kombinasjon av halve og hele dager) á 6 timer fra 09.00 - 15.00. 

Studiet er nært knyttet til grunnleggende ferdigheter slik de er beskrevet i Læreplan i engelsk i Kunnskapsløftet og gir fordypning i den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese i engelsk som bl. a.  knyttes til et utviklingsarbeid innenfor engelsk barnelitteratur. Andre viktige temaer er vurdering av lærebøker og annet undervisningsmateriale, tilpasset opplæring, elevveiledning, vurdering av elevarbeider og å kunne vurdere og ta i bruk ny kunnskap. Disse komponentene skal bevisstgjøre læreren i sin profesjon og bidra til utvikling av god undervisningspraksis.

 Innhold:

-Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk med vekt på engelsk som redskaps- og dannelsesfag 

-teorier om språklæring og ulike metoder i engelskopplæringen

-de grunnleggende ferdighetene med fordypning i Å kunne lese i engelsk

-engelskspråklig barnelitteratur

-pedagogisk bruk av IKT

-øving i språkbruk gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og --spontan muntlig samhandling

-øving i uttale, intonasjon og lydskrift

-utvikling av hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk og grammatiske strukturer

-vurdering av lærebøker og annet undervisningsmateriale

-tilpasset opplæring, elevveiledning og vurdering av elevarbeider

-utvikling av verktøy for refleksjon over egen undervisningspraksis

-anvendelse av relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor -språkopplæringen

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semester og er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Høgskolens læringsplattform Canvas benyttes. Andre digitale verktøy anvendes også.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Før studenten kan framstille seg til eksamen, må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen. Oppgavene forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning.

  • Utviklingsarbeid om bruk av barnelitteratur i språkopplæringen (individuelt) med presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass (individuell, muntlig). Dokumentasjon i form av en logg (individuell, skriftlig).
  • Evaluering av læreverk (i par, muntlig) med etterfølgende diskusjon i fagfellesskapet (i grupper, muntlig).
  • Pedagogisk bruk av IKT. Gjennomføring av undervisningsopplegg i eget klasserom (individuelt/i grupper). Dokumentasjon i form av en presentasjon for medstudenter (individuelt/i grupper, muntlig).
  • Oppgavesett i fonetikk, grammatikk og tekstkompetanse (individuelt, skriftlig).
  • Selvvalgt barne- og ungdomslitteratur, 8 titler (individuell, skriftlig)
  • Bok-kafé (i grupper, muntlig)

 

Eksamen:

Muntlig eksamen i par/gruppe med individuell vurdering.
Varighet ca. 45 minutter.
Tillatt hjelpemiddel: Læreplan i engelsk.

Eksamen er både en språkferdighetsprøve og en prøve i kunnskap om lærestoffet. Studentens evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens kunnskap om lærestoffet.

Det gis individuelle karakterer. Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F.


Sensorordning
Eksamenen vurderes av en ekstern og en intern sensor.


Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør undervise i engelsk (eller ha slik tilgang) parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

All undervisning foregår på engelsk. Studiet er i seg selv internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer og interkulturell kompetanse.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 5. januar 2018. Det tas forbehold om endringer frem til studiestart.

Litteratur:

Birketveit, A. & Williams, G. (2013): Literature for the English Classroom, Fagbokforlaget
Dahl, Roald: Matilda, Puffin Books
Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2016): English for Teachers and Learners, Cappelen Damm Akademisk. 
Fremmedspråksenteret (2008): IKT i språk - en veiledning for lærere. http://www.fremmedspraksenteret.no/ikt-veiledning
Fremmedspråksenteret (2009): Reading in English - A Teacher's Guide http://www.fremmedspraksenteret.no/leseveiledning
Kinney, J. (2015): Diary of a Wimpy Kid, Penguin books (Puffin Books)
Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, Læreplan i engelsk, engelsk versjon, (2013), Kunnskapsdepartementet, http://data.udir.no/kl06/ENG1-03.pdf?lang=eng
Munden, J. (2014): Engelsk på mellomtrinnet. A Teacher's guide, Gyldendal
Munden, J. & Myhre, A. (Third edition, 2015): Twinkle Twinkle, Høyskoleforlaget
Pinter, Annamaria. (2017): Teaching Young Language Learners, Oxford UP

Kompendium
Tilleggsmateriale

Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.
Papirutgaver:
MacMillan Dictionary
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Collins Concise Dictionary
Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver:
http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok)
Longman: http://getintopc.com/softwares/education/longman-dictionary-of-contemporary-english-free-download/
Oxford: http://getintopc.com/softwares/education/oxford-advanced-learners-dictionary-free-download/
Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/

Barne- og ungdomslitteratur
Studentene velger 8 bøker, hvorav 1 må være klassiker og 2 kan være billedbøker. Listen nedenfor er å betrakte som forslag til bøker. Andre bøker kan velges i samråd med faglærer.

American (A) og British (B):

Barrie, J.M. Peter and Wendy (B)
Baum, L. Frank.: The Wonderful Wizard of Oz (A)
Burnett, F.H. The Secret Garden (A B)
Doyle, A. C. The Lost World (B)
Forbes, E. Johnny Tremaine (Revolutionary War, written 1943) (A)
Grahame, K. The Wind in the Willows (B)
Lewis, C.S. Chronicles of Narnia (B)
Montgomery, L.M. Anne of Green Gables (A)
Porter, E. H. Pollyana (A)
Shelley, M. Frankenstein (B)
Stevenson, R. L. Kidnapped (B)
Wells, H.G. The War of the Worlds (B)
White, E. B.: Charlotte's Web (A)
White, E. B.: Stuart Little (A)

Young adult literature in English
Alexie, S. The Absolutely True Story of a Part-time Indian (Native American)
Almond, D. The Fire Eaters (B)
Almond, D. Skellig (B)
Balliett, B. Chasing Vermeer (A)
Burgess, M.: Billy Elliot (film) (B)
Crew, L. Children of the River (A)
Dahl, R. Matilda (or other titles) (B)
Doctorow, C. Little Brother (A)
Erdrich, L. The Birchbark House (Native Americans)
Dowd, S. Bog Child (British/Irish)
Doyle, R. Rover Saves Christmas (Irish)
Hinton, S. The Outsiders (A)
Horowitz, A. Stormbreaker (B)
Maloney, J. A Bridge to Wiseman's Cove (Australian)
Meyer, S. Twilight (A)
Murphy, S. Hungry Ghosts (Australian)
Pratchett, T. Johnny and the Bomb (or other titles)(B)
Rowling, J. K. Harry Potter and the Philosopher's Stone
Sachar, L. Holes (A)
Selznick, B. The Invention of Hugo Cabret
Sendak, M. Where the Wild Things Are (A)
Strickland, B. The Whistle, the Grave and the Ghost (A)
Strong, J. My Granny's Great Escape (B)
Suess, Dr. The Cat in the Hat (or another Suess title) (A)
Wilson, J. The Illustrated Mum (B)
Wilson, J. Dustbin Baby (B)

Til oppslag og supplement:
Aebersold, J. A. & Lee Field, M. (2001): From Reader to Reading Teacher, Issues and strategies for second language classrooms, Cambridge UP
Bækken, B. (2006): English Grammar. An introduction for students of English as a foreign language, Fagbokforlaget
Carpenter, H. & Prichard, M. (2015): The Oxford Companion to Children's Literature, Oxford UP
Harmer, J. (2007): How to Teach English, Pearson English Language Teaching
Harmer, J. (2007): The Practice of English Language Teaching, Pearson English Language Teaching
Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations, Language Teaching Publications
Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (1998): English Grammar: Theory and Use, Universitetsforlaget
Jones, D. (16th ed. 2006): English Pronouncing Dictionary, eds. Roach, P. & Hartman, J., Cambridge UP
Leaver, B. L., Ehrman, M. & Shektman, B. (2005): Achieving Success in Second Language Acquisition, Cambridge UP
Lightbown, P. M. & Spada, N. (2003): How Languages are Learned, Oxford University Press
Mitchell, D. (2003): Children's Literature. An invitation to the world. Pearson Education.
Nikolajeva, M. & Scott, C. (2006): How Picturebooks Work, Taylor & Francis Ltd
Nilsen, T. S. (2002): British and American English Pronunciation, Universitetsforlaget
Oxford Encyclopedia of Children's Literature https://www.hiof.no/index.php?ID=1767 (tilgang gjennom høgskolens nett)
Saville-Troike, M. (2005): Introducing Second Language Acquisition, Cambridge UP
Traavik, H., Hallås, O. & Ørvig, A. (2009): Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.
Wiland. S. M. (2016): Reading and Teaching English literature, CappelenDamm Akademisk
Williams, M. (2006): Psychology for Language Teachers, Cambridge UP

Studiemodell

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:11:58