Hva lærer du? (2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

- god kjennskap til ulike teoretiske tradisjoner innenfor folkehelsevitenskapen. Studenten har særlig kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver på folkehelse

- god kjennskap til ulike teoretiske tradisjoner innenfor byutvikling og urbanismeteori. Studenten har særlig kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver på byutvikling og urbanisme

- svært god kjennskap til sammenhenger mellom byutvikling og folkehelse, med særlig vekt på hvordan ulike grep i byutviklingen kan påvirke folkehelsen

- innsikt i sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og teorier knyttet til sosial ulikhet i helse og i byen

- innsikt i ulike former for planleggingsteori, med særlig fokus på scenarioplanlegging

- kjennskap til internasjonale problemstillinger innenfor byutvikling med særlig fokus på folkehelseproblematikk og relasjoner mellom det bygde og sosiale/økonomiske ulikheter

- kunnskap om folkehelselovgivningen, med særlig fokus på byutvikling og sosial ulikhet

 

Ferdigheter

Studenten kan

- bruke kunnskaper om hvordan byutvikling kan påvirke folkehelse til å analysere konkrete lokalsamfunn, bymiljø og kommuner

- forstå betydningen av sosiokulturelle stedsanalyser for byutvikling

- koble offentlige helseprofiler til kartdata, og gjennomføre enkle analyser av bomiljøers effekt på folkehelse

- finne frem i og benytte seg av de største varehusene for kvantitative data i Norge, inkludert SSB, NSD, KOSTRA, Bufdir og FHI

- gjøre scenarioanalyser der interessenter blir involvert ved hjelp av det nettbaserte verktøyet Mentimeter

- utføre litteratursøk, og kjenne kriterier for å vurdere kvaliteten på vitenskapelige tekster

- benytte seg av kunnskapen om folkehelse, byutvikling, forskningsdesign og forskningsmetoder som grunnlag for å gjøre gode bestillinger av forskningstjenester.

 

Generell kompetanse

Studenten kan

- kritisk reflektere omkring vitenskapelige tekster, statistikk, utredninger og rapporter

- kjenne viktigheten av å ha kunnskap om kontekstuelle forhold i alle former for samfunnsutvikling

- kjenne prinsipper for forskningsdesign, inkludert kunnskap om hvordan man utformer forskbare problemstillinger, bruk av forskningslitteratur, etiske vurderinger og metodebruk

- ha erfaring med samarbeid med andre yrkesgrupper og evne til å benytte andres fagkompetanse til å belyse eget fag og arbeidsområder på nye måter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. feb. 2022 03:16:24