Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng.

Dette emnet gir en bred introduksjon i dataanalyse hvor du vil få en gjennomgang av standard programvare som kan benyttes til å analysere dine datasett. Du blir kjent med klassiske, så vel som moderne dataanalysemetoder. I tillegg vil du lære om metodenes fordeler og ulemper, samt om når og hvordan du skal benytte dem.

Emnet tar for seg følgende temaer:

  • Big data analytics and visualization
  • Social Network analytics
  • Text and web analytics
  • Neural networks

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng. Emnet går over ett semester med fire 2-dagers studiesamlinger på dagtid, totalt 8 dager. Samlingene består av en rekke forelesninger, inkludert case-studier og praktiske oppgaver som leder studentene fra innsikt til handling.

Det gis veiledning via e-post mellom samlingene.

Arbeidskrav
Minimum 75% deltakelse på undervisningssamlinger. Tilstedeværelse vil bli registrert. For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen eller motta kursbevis må arbeidskravet være godkjent senest 3 uker før eksamen

Eksamen
Mappevurdering

Mappen består av fire prosjekter. Det første prosjektet vil bli gitt etter første samling, det andre etter andre samling osv. Prosjektene skal gjennomføres individuelt eller i grupper på to og to.

Mappen vurderes som en helhet, og det gis én samlet, individuell karakter for mappen.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning
Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen
Ved ny eksamen må hele mappen gjennomføres på nytt.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskfrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning.

Internasjonalisering

Emnet i dette studieprogrammet undervises på engelsk og benytter engelsk litteratur.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur vil være tilgjengelig innen 1. juni 2020.

Studiemodell

Høst 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 03:21:15