Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2011–2012)

Studiets læringsutbytte

 Etter gjennomført studium skal studentene

  • ha innsikt i, kunne planlegge, lede og vurdere en teoriforankret, tilpasset og inkluderende opplæring i lesing, skriving og matematikk for elever fra 1. - 4. trinn.
  • ha utviklet god forståelse for og beherske sentrale matematiske og norskfaglige begreper
  • i det daglige arbeidet kunne observere og avsløre mestring og vansker, 
  • ha kunnskap om lese-, skrive- og matematikkvansker og metoder og programmer som kan forebygge og avhjelpe disse.
  • ha innsikt i utfordringer knyttet til skriftspråksopplæring og begrepslæring for elever som ikke har norsk som morsmål.
  • ha kunnskap om, kunne analysere og vurdere læremiddel for grunnleggende opplæring i lesing, skriving og regning.
  • ha kunnskap om ulike læringssyn og læringsstrategier
  • kunne bruke obligatorisk kartleggingsmateriell, tolke resultater og foreslå tiltak og kunne bruke dette som grunnlag for å gi elevene tilpasset undervisning.
  • kunne ta utgangspunkt i barnets forutsetninger og stimulere til undring og utforsking.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:11