Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2011–2012)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som går over to semestre.

Temaer høst:

 • Læreplanen og metoder
 • Skriftspråkutvikling og skriftspråklæring
 • Lesestrategier
 • Arbeidsmåter, inkluderende og tilpasset undervisning
 • Matematisk kompetanse
 • Tallbegrepet/begrepsutvikling
 • Problemløsning
 • Geometri I
 • Tallære
 • Språk og matematikk

Temaer vår:

 • Foreberedt og god overgang mellom barnehage og skole
 • Et utvidet tekstbegrep; Tegning, drama, rollelek
 • Kulturformidling og identitetsutvikling gjennom bildebøker, eventyr og barnebøker.
 • Læreverk og digitale læringsressurser - oppbygging og vurdering
 • Norsk og matematikk for minoritetsspråklige
 • Språk - og matematikkvansker
 • Kartlegging og kartleggingsprøver
 • De fire regneartene
 • Geometri II
 • Målinger

 

Organisering og læringsformer

Det brukes varierte arbeidsformer, bl.a. prosjektarbeid, muntlige framlegg og individuelt arbeid.
På undervisningsdagene vil forelesninger og mindre gruppediskusjoner/gruppesamtaler være hovedarbeidsformen. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning.

Arbeidskrav:
Studentene skal utføre to tverrfaglige oppgaver knyttet til undervisning på småskoletrinnet. Det skal utføres en tverrfaglig oppgave i høstsemesteret og en tverrfaglig oppgave i vårsemesteret. Det forutsettes da at studentene har mulighet til å prøve ut noe av teoristoffet på småskoletrinnet i løpet av studiet.
Det stilles krav om loggskriving fra enkelte obligatoriske samlinger.

Arbeidskrav må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studentene kan fremstille seg til en eksamen.  

Praksis

Studentene skal i løpet av studieåret gjøre praksiserfaringer. Ingen veiledet praksis inngår i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal i praksis undersøke en pedagogisk eller faglig problemstilling innen norsk- eller matematikkfaget som de skal formidle i en rapport. Den legges ut på Fronter til deling i studentgruppa , og med respons fra egen studentgruppe. Problemstillingene må godkjennes av faglærer.

 

 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra SKUT.

 

Tilbakemelding underveis

Det vil bli gitt tilbakemelding både underveis og ved endelig innlevering på de to tverrfaglige oppgavene som det skal arbeides med i løpet av høst- og vårsemesteret.

Vurdering

Individuell skriftlig eksamen og individuell muntlig eksamen

Deleksamen 1
Individuell skriftlig eksamen på 6 timer som teller 50%.

Tillatt hjelpemiddel: enkel kalkulator.
Studenten prøves i både norsk- og matematikkperspektiv på GLSM. Det gis graderte karakterer fra A - F der A  er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått. Eksamen holdes i høstsemesterets eksamensperiode.

Deleksamen 2:
Individuell muntlig eksamen på ca 45 minutter som teller 50%. 

Muntlig eksamen tar utgangspunkt i pensum og arbeidskrav. Studenten prøves i både norsk- og matematikkperspektiv på GLSM. Graderte karakterer fra A - F. Eksamen holdes i vårsemesterets eksamensperiode.

Det gis en samlet karakter i emnet. Begge eksamener må være bestått for å få endelig karakter og uttelling i form av studiepoeng. Begge eksamener vurderes av to sensorer.

Dersom studenten ikke består én av deleksamenene, vil han/hun kunne ta bare den deleksamen som ikke er bestått på nytt.
Ved ny eksamen (dvs. forbedring av karakter) må studenten ta begge deleksamenene.

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert. 03.02.2011. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Solem, Ida Heiberg, Ahseth, Bjørnar og Nordberg, Gunnar (2010): Tall og tanke.
Gyldendal (ca 350 s.)

Efskin, Ragnhild (2000): Matematikkverksted . Info vest (126 s.)

Breiteig, Trygve og Venheim, Rolf (2005): Matematikk for lærere 1, 4 utgave.
Universitetsforlaget (368 s.)

Tekstpensum
To barnebøker skrevet etter 2006.
To eventyr.
Jon Fosse, Akin Duzakin (2005) Kant, Det Norske Samlaget, Oslo.
ABC-verk
Et ABC-verk utgitt 2002 eller senere.
ABC - verket skal omfatte en bokstavdel og tekstdel, samt tilhørende lærerveiledninger og arbeidsbøker
.
Pensumliste i norsk
Lundberg, I (2009): God skriveutvikling. Cappelen akademiske forlag. (107 sider)
Lundberg, I og Herrlin, K (2008): God leseutvikling. Cappelen akademiske forlag. (79 s.)
Anmarkrud, Ø og Refsahl, V: Gode lesestrategier. Cappelen akademiske forlag. (75 s.)
Håland, A. (2005): Leik og læring. Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger, Lesesenteret (51 s.)
Håland, A. (2008): Bok i bruk på første til fjerde trinn. Stavanger, Lesesenteret (30 s.)
Helgevold, L. og Engen, L. (2006): Fagbok i bruk. Stavanger, Lesesenteret (65 s.)
Lesesenteret. (2008): Mangfald i språk og tekst. Stavanger, Lesesenteret (52 s.)
Steen-Paulsen, M og Wegge K (2008): Veiledet lesing, DVD, Cappelen
Læringssenteret (2001): Kartlegging av leseferdighet. (21 s.)
Johansen, Sissel-Holt (2011): Tidlig innsats

Pedagogikk og didaktikk:
Eik, T (2007) Lekende læring og lærende lek i en endret skole. Pedlex Norsk Skoleinformasjon (100 s.)

Hareide E.B. / Weydahl S.R. (2006) Foreldre - lærerens viktigste støtte. Cappelen. (6 s. )

Imsen, G (2005) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Universitetsforlaget (Kap. 14) (31 s.)

Helle, L (2005) Småskolelæreren. (Kap. 4) Om læringsmiljø og sosial tilhørighet, Oslo: Universitetsforlaget (28 s.)
Totalt 165 sider
FOU - del
Studentene skal i praksis undersøke en pedagogisk eller faglig problemstilling innen norsk- eller matematikkfaget som de skal formidle i en rapport som legges ut på Fronter til deling i studentgruppa med respons fra studentene. Den aktuelle problemstillingen må godkjennes av faglærer.

 

 

 

 

 .

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:11:52