Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne som går over ett semester.

Innholdet i studiet omhandler hvordan tiltakene best kan anvendes med tanke på å bistå og veilede arbeidssøkere i sin egen prosess mot å få og/eller beholde en jobb. Mulighetene og føringene som ligger i rammebetingelsene i form av regelverk og standarder vil bli gjennomgått og drøftet. Tilretteleggernes rolleforståelse som prosessveiledere vil bli fokusert gjennom å illustrere og reflektere over ulike former for systematiske tilnærminger; både i forhold til tiltaksdeltakere og i oppfølging av arbeidsgivere.

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med to samlinger som utgjør til sammen 5 dager.
1. Den første samlingen går over tre dager med undervisning i områder som historikk, tiltaksregelverk, målgruppe for tiltakene, bransjestandarder, samarbeid med NAV og helsevesen etc, arbeidsgiverkontakt, metodikk for å skaffe jobb og metodikk for å beholde jobb, herunder overgang til naturlig bistand i bedriften. Opplæring i å skrive sluttrapporter vil også bli gitt.
2. Den neste samlingen er over to dager og inneholder gjennomgang av innhold, tenkning og metodikk i jobbklubb og oppfølgingstiltaket, samt en gjennomgang av forskning og evalueringer rundt tiltakene. På bakgrunn av dette vil det bli pekt på utfordringer fremover.

Arbeidsformene skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og økte refleksjonsnivå, gjennom undervisning, forelesninger og dialoger, arbeid i kollokviegrupper, individuelt arbeid og litteraturstudier.

Arbeidskrav:
Studentene skal levere to refleksjonsnotater innen nærmere angitt frist. Refleksjonsnotatene må godkjennes av faglærer senest 3 uker før eksamen for at en student kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra SKUT.

 

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på refleksjonsnotatene.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Eksamensbesvarelsen vurderes av to interne sensorer. Besvarelsen vurderes på skalaen A - F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Attføringsbedriftenes bransjestandard for Arbeid med bistand. - 8 sider (www.attforingsbedriftene.no)

Attføringsbedriftenes kravspesifikasjon for Arbeid med bistand 15 sider (www.attforingsbedriftene.no)

Econ Rapport 2004 - 102 Arbeid med bistand, hva skjer når bistanden opphører? - 53 sider (I kompendium)

Econ Rapport 2005 - 054 Arbeidsmarkedstiltak i motbakke. - 43 sider (I kompendium)

European Union of Supported Employment (2010); Verkøykasse, 114 sider
http://www.attforingsbedriftene.no/Default.aspx?ID=1006&Action=1&NewsId=972¤tPage=4&M=NewsV2&PID=1365

FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. AID 2008 - 20 sider
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081211-1320.html

Frøyland, K. & Spjelkavik, Ø. (2006). Individuell Oppfølging. Sluttevaluering av et forsøksprosjekt i Østfold. AFI-notat 2006-1 Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet - 74 sider (I kompendium)

IPS - Kvalitetsskala, 24 sider
http://www.attforingsbedriftene.no/kompetanse/individual-placement-and-support-

Jobbklubb NAV: http://www.nav.no/page?id=805312102 ca 15 sider

Hernes, Heum og Haavorsen (2010). Arbeidsinkludering. Gyldendal Akademisk. Hele boka er pensum - 250 sider

Kielland P.A. & Svendsrud, A. Individuell Oppfølging (IO) Bakgrunnsdokument. - 20 sider (I kompendium)

Møller, G og Sannes J (2009) Telemarksforskning, Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter s. 69 - 89 og 235 - 265 (totalt 50 sider) (I kompendium)

Norsk lovnøkkel i forvaltningsloven (115 sider)

Spjelkavik, Ø., Frøyland, K. & Skardhamar, T. (2003). Yrkeshemmede i det ordinære arbeidslivet - inkludering gjennom Arbeid med bistand. AFI rapport 3/2003 - s. IX - XIV og 153 - 176 (I kompendium)

Quality in Practice - Folder fra Quip. Deles ut på forelesning.  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:11:58