Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2010–2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne organisert med obligatorisk verkstedarbeid og med vekt på følgende tema:

Lek og improvisasjon.
Kroppen og kroppsspråk.
Stemmen.
Illusjon og fiksjon.
Dramaforløp.
Objektteater.
Fantasien. Det indre øyet. Fabel.
Masker.
Lys og lyd.
Rollen og interaksjonen.
Konvensjoner. Ritualer. Dagliglivets teater.
Dramaturgi.
Scenografi. Rommets muligheter.
Instruktøren i arbeid

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med en undervisningskveld pr uke (tirsdag/onsdag) over to semestre.
Det blir obligatorisk verkstedarbeid med etterlesninger og prosjektarbeid med individuell veiledning.

Arbeidskrav:
Obligatorisk deltakelse i verkstedsarbeidet.
Levere 4 refleksjonslogger á 2 sider.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ingen formell praksis i studiet, men en del av studiet er et prosjektarbeid i skole eller barnehage, evt kulturskole

Evaluering av studiet

Studentene skal evaluere studiet midtveis og ved slutten på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt individuell veiledning gjennom hele studieforløpet, og tllbakemeldinger på refleksjonsloggene.

Vurdering

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Et individuelt skriftlig prosjektarbeid (vekting 50 %) sensurert av to interne sensorer.
Deleksamen 2: En praktisk eksamen i gruppe (vekting 50 %) sensurert av intern og ekstern sensor. Gruppen gis en felles karater.

Det benyttes gradert karakterskala fra A til F der A er beste og E dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått. Begge deleksamener må bestås for at studiet skal være bestått.

Hvis en eller begge deleksamener ikke er bestått, kan bare den ene deleksamenen tas på nytt. Dersom deleksamen 2 ikke bestås, vil ny eksamen bli avviklet deresom det er praktisk mulig, jf § 14 pkt i høgskolens eksamensforskrift.

Litteratur

Litteraturlista ble sist endret 12.02.2010.

Boal, Augusto: Games for Actors and Non-actors (Routledge 1992) 240 sider

Braanas, Nils, red: Dramapedagogisk historie og teori. Det 20.århundre. (Landslaget Drama i Skolen 1993) 220 sider

Engelstad, Arne: De undertryktes teater. ( Tell Forlag 1989 ) 110 sider

Engelstad, Arne: Poetikk og politikk (Åbo Akademis förlag 2004) 200 sider

Gladsø, Svein m.fl Dramaturgi. Forestillingen om teater. ( Universitetsforlaget 2005) 230 sider

Johnstone, Keith: Impro (New York 1978) 130 sider

Nygaard, Jon: Teatrets historie i Europa, del 3 (Spillerom Forlag 1992) 200 sider

Reistad Helge m.fl Regikunst (Tell Forlag 1991) 150 sider

Valgfri litteratur skal utgjøre 500 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:11:59