Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng og inneholder;

 • Planlegging
 • Strategier
 • Endringsprosesser
 • Kommunikasjon og relasjonsledelse
 • Refleksjon
 • Erfaringslæring
 • Evaluering

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Studiets semesterplan vil gi detaljerte opplysninger om dette. Teoristoff presenteres på samlingene, men studentene må også påregne å tilegne seg en del teori individuelt og i samarbeid med andre studenter. Hver student legger opp sitt eget prosjekt i samråd med sin veileder fra høgskolen. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av den perioden studiet varer, og relateres konkret til egen praksis.
Som dokumentasjon på prosjektet skal det lages en prosjektrapport. Veiledning på prosjektet vil bli gitt underveis. Studentene må også reflektere og dele erfaringer med sine medstudenter i studiet.

Arbeidskrav
1. Studentene må få problemstillingen for eget prosjektarbeid og eget valg av litteratur godkjent før oppgaven skrives.
2. Innlevering av prosjektrapport med et omfang på 10 - 15 sider.

Arbeidskravene må være godkjent minst 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Prosjektoppgaven skal relateres til egen praksis.

Evaluering av studiet

 For at SKUT skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor ved slutten av semesteret evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få tilbakemelding av faglærer gjennom veiledningen og vurderingen av prosjektet som arbeidskrav.

Vurdering

Individuell muntlig eksamen
Eksamen består av en individuell muntlig eksamen av ca 30 minutters varighet. Eksamen vil bli vurdert av intern og ekstern sensor, og det benyttes en gradert karakterskala fra A til F, hvor A er beste beståttkarakter, E er dårligste beståttkarakter, og F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert i april 2011.

 • Aakre, Jonas og Scharning, Henriette Stryken: “Prosjekthåndboka” (2010), Universitetsforlaget
 • Bergsager, Heidi Regine: Kompendium i Prosjektledelse (2011)  HiØ
 • Karlsen, Jan Terje og Gottschalk, Petter: “Prosjektledelse” (2009), Universitetsforlaget
 • Selvvalgt litteratur ca. 200 sider

Det tas forbehold om endringer.

Studiemodell

Obl. emne

Studiepoeng: 15

Høst 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 04:55:28