Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2011–2012)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng med følgende tema:

- Rådgivning og samfunn

- Rådgivnings-, veilednings- og kommunikasjonsteorier 

- Karriereteorier, strategier, metoder og verktøy for karriereveiledning individuelt og i gruppe

- Rådgivning i praksis: Karriereveiledning i rådgivningsarbeidet i ungdomsskolen

- Arbeidslivsforståelse og arbeidslivskunnskap

- Etisk bevissthet og holdninger

Det er knyttet praksis til enkelte tema i studiet, i form av gjennomføring av oppgaver knyttet til arbeidskravene.

 

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er samlingsbasert med undervisning 13 dager i løpet av studiet.

Studentene må selv organisere seg i grupper for å gjennomføre felles studiearbeid mellom samlingene. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning.

Arbeidskrav:

1) Minst 80 % deltakelse i undervisning og gruppearbeid.

2) Gjennomføre en undersøkelse blant elever om deres tanker om framtidig utdanning og yrke. Gruppeoppgave.
Dokumentasjon: Fremlegg for medstudenter, samt deltaking i diskusjon i tilknytning til dette.

3) Planlegge og gjennomføre et karriereveiledningsopplegg i gruppe/klasse for å øke elevenes valgkompetanse /kunnskap om ulike studieprogram eller yrkesmuligheter/for tiendeklasse (alternativt et annet trinn på ungdomsskolen). Gruppeoppgave.
Dokumentasjon: Kort rapport i henhold til felles mal, evt. også vedlagt utarbeidet materiell.

4) Planlegge og gjennomføre 3 individuelle karriereveiledninger med elev. Individuell oppgave, men planlegging, diskusjon av skriving osv. kan samarbeides om i gruppe.
Dokumentasjon: Kort refleksjonsnotat på 2 av veiledningene etter mal.

Arbeidskravene må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studentene kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

?Det er knyttet praksis til enkelte tema i studiet.

Praksis foregår på egen arbeidsplass.

Evaluering av studiet

For at SKUT skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Studentene skal derfor evaluere studiet midtveis og ved slutten - på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Via e-læringsplattform og muntlig tilbakemelding på samlingene.
Studentene får også tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Deleksamen 1:

Hjemmeeksamen over tre dager: Eksamen er todelt. Studentene får for det første en casebeskrivelse med data fra ulike karriereveiledningsverktøy og skal reflektere seg frem til mulige valg på bakgrunn av dette. Den andre delen består av en oppgave der studenten skal redegjøre for og drøfte karriereteorier fra pensum i lys av en oppgavetekst.

Individuell oppgave, der omfanget samlet skal være 6000 ord (ca. 10 sider). Innlevering 14 dager før muntlig eksamen. Deleksamen 1 teller 50 % av samlet karakter. Interne sensorer.

Deleksamen 2:

Individuell muntlig vurdering på ca. 30 minutter.
Tematikk: Studentens refleksjon over egen utvikling og utfordringer knyttet til rådgivning, samt at studenten eksamineres relatert til kravene til læringsutbyttebeskrivelsene. Deleksamen 2 teller 50 % av samlet karakter. Ekstern og intern sensor.


Det gis en samlet karakter i studiet. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter og uttelling i form av studiepoeng.  

Det brukes gradert karakterskala fra A - F der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått. Dersom en av deleksamenene blir vurdert til F, kan studenten gå opp til utsatt eksamen i den aktuelle deleksamen.

Litteratur

Studenter anbefales å starte med å sette seg inn i nettressursene i form av forskningsrapporter, dersom de ønsker å forberede seg før studiestart.

Litteraturgrunnlaget består av lærebøker, kompendier tilgjengelig på Fronter og frie nettressurser. Kompendier tilgjengelig på Fronter er merket med (F):

Andreassen, Inga H., Sylvi S. Hovdenakk, Eva Swan 2008: Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning.  Bergen: Fagbokforlaget  ISBN 978-82-450-0739-8 

143 s.

Andreassen, Inga H. (2009) Utdanningsvalg - mulighetenes fag. Utdanningsdirektoratet Tilgjengelig fra: http://tema.udir.no/radgiver/Documents/Utdanningsvalg - mulighetenes fag.pdf  16 s.

Berthelsen, Preben (2001) Personlighetspsykologi, Trækteori. Frydenlund Grafisk. (s20-s29) I kompendium - 29 s. (F)

Borgen, William A. (m.fl.) (1998) Gruppevejledning: teori og metode., København, Rådet for uddannelses- og Erhvervsvejledning, (RUE skriftserie ; 5)  192 s.
ISBN 978-87-7773-190-7

Buland T. m.fl.: Skolens rådgivning - på vei mot framtida, men i ulik fart?: 2011 - SINTEF - 313 s. : http://www.udir.no/upload/Rapporter/2011/Sluttrapport_radgiving.pdf

Frønes, I. og Brusdal R.: På sporet av den nye tid: Kulturelle varsler for en nær framtid. Fagbokforlaget - 208 s.

Haug, E. (2008). Utvalgte milepæler i utviklingen av karriereveiledning som fagfelt. Artikkel i Rådgivernytt nr 1 (F)

Hernes, Gudmund: Gull av gråstein. FAFO-rapport. 2010-03: http://www.fafo.no/pub/rapp/20147/20147.pdf - 90 s.

Holland, John L. (1997). Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources (s. Kap 1- 4 (s1-s72) og Kap 9 (s193 - s217),  I kompendium  ( 96s) (F)

Hovdenak, Sylvi S ; Wilhelmsen, Britt Unni (2011) Utdanningsvalg som skoleutvikling , Fagbokforlaget (172 s)

Højdal,  Lisbeth; Poulsen, Lene (2007) Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie & Erhverv AS,  ISBN: 978-87-7791-246-7 (Hele boken) 300 s.

Johannesen, E., Kokkersvold, E. og Vedeler, Liv (2004): Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske

perspektiver og praksis. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.  (Er til vurdering, kan bli byttet)

Jørgensen, Ken Hugo (2004) Karriereveiledning. En kort innføring I teori og praksis.  Unipub

AS. 85s.

Lingås, Lars Gunnar 2008: Etikk i rådgivningsarbeid. Hamar: Utdanningsdirektoratet. 13 s.:

http://tema.udir.no/radgiver/Documents/Etikk i rådgivningsarbeid.pdf 

Markussen, E. m.fl.: Bortvalg og kompetanse. Rapport fra forskningsprosjekt 2008: http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2008/R-2008-13.pdf - 243 s.

Mathisen, Ida H. m.fl.: Kjønn i skolens rådgivning - et glemt tema?: 2010 - SINTEF - 57 s.

http://www.udir.no/upload/Rapporter/2010/kjonnsradgiving.pdf

Mathisen. P. & Høigaard, R. (2004) Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kr.sand: Høyskoleforlaget 172 s.

Svendsrud, Arne (2006) Manual , SCI-A Karriereverktøy DA (F)

Svendsrud, Arne (2009) Manual , SCI-S, Karriereverktøy DA  (F)

Svendsrud, Arne (2009) Manual , Jobpics.  25 s. (F)

Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2010) Manual, Work Interest Explorer, Karriereverktøy DA 30 s. (F)

Svendsrud, Arne (2009) Om testbruk i karriereveiledning, Artikkel i Rådgivernytt nr 3. (F)

Svendsrud, Arne (2009) Interesseteorier og bruk av interesseverktøy, Hollands teori om yrkespersonlighet, Artikkel i Rådgivernytt nr 4. (F)

Svendsrud, Arne (2010) Interesseverktøy tilgjengelig på det norske markedet, Artikkel i Rådgivernytt nr 1. (F)

Svendsrud, Arne (2010) Personlighet og verdier, Teorier og noen verktøy i Norge, Artikkel i Rådgivernytt nr 2. (F)

Saabye, Malin (2010) Utdanningsvalg, En metodebok for lærere Pedlex (135 s)

Anbefalt lærestoff og informasjonskilder:

Buland T. m. fl.:Intet menneske er en øy - Rapport fra evalueringen av

tiltak i 'Satsing mot frafall' - 2007 - SINTEF http://www.udir.no/upload/Rapporter/Evalueringe_tiltak_Satsing_mot_frafall.pdf

Eriksen, Odd: ' Utdanningsvalg i Østfold' - Rapport (Høgskolen i Østfold) 2009:5.

Forskrift til opplæringsloven, kapittel 22:
http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-062.html

Læreplan i utdanningsvalg: http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/Grunnskole_og_gjennomgaende/Endelig_lareplan_UTV.rtf  (Læreplankode: UTV1-01)

Stortingsmelding 16: ' .og ingen sto igjen'

Østfold Fylkeskommune - Utdanningsportalens nyttige linker: https://utdanning.ostfoldfk.no/ikbViewer/page/open/videregaaende-utdanning/artikkel?dim_id=11643&doc_id=5418

Studiemodell

Høst 2011

Rådgivning, videreutdanning for lærere

Vår 2012

Rådgivning, videreutdanning for lærere

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:53:14