Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Barnehagekompetanse (15 studiepoeng) (2014–2015)

Informasjon om studiet

Dette er et studium på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et ledd i den nasjonale satsingen på kompetanseheving i barnehagen.
Studiet skal sikre kompetanseheving av assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i barnehagene.
Studiet tar for seg barnehagens nye formålsparagraf og det helhetlige læringsbegrepet der omsorg og lek, læring og danning inngår. Studiet vil ta for seg: barnehagens styringsdokumenter, det helhetlige læringsbegrepet, barn i alderen 0-3 år og språklig og kulturelt mangfold og inkludering i barnehagen.

Målgruppen er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i private og kommunale barnehager i fylket.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten

Kunnskap

- ha kunnskap om barnehagens styringsdokumenter, formålsparagrafen, det helhetlige læringsbegrepet
- ha kunnskap om de yngste barna, dokumentasjon og inkludering og mangfold

Ferdigheter

- kunne reflektere rundt de overordnede kunnskapsmålene og knytte dette til barnehagens daglige praksis
- kunne anvende dokumentasjon som grunnlag for egen læring og utvikling
- kunne reflektere over egen praksis i møte med teori

Generell kompetanse

- ha innsikt i nyere syn på barn og barndom
- ha innsikt i nyere forskningsbasert barnehagekunnskap
- ha innsikt i styringsdokumenter, formålsparagrafen, det helhetlige læringsbegrepet, de yngste barna og mangfoldet gjennom skiftelige og muntlige presentasjoner

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
I tillegg må søker dokumentere et arbeidsforhold som tilsvarer minimum 50 % stilling i barnehage.

Deltakere uten formell kompetanse – eller som ikke ønsker å avlegge eksamen – kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt et kursbevis etter endt opplæring. Dette forutsetter at deltakeren har gjennomført arbeidskrav underveis.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng med følgende temaer:

- Barnehagens styringsdokumenter, det helhetlige læringsbegrepet og nyere tenkning om barn og barndom og kompetanseutvikling i praksis
- Pedagogisk arbeid med barn fra 0-3 år og nyere småbarns forskning
- Inkludering - språklig og kulturelt mangfold

Organisering og læringsformer

Studiet går over 1½ semester med totalt tre 2-dagers samlinger på dagtid, totalt 6 dager. Dessuten gis det veiledning i grupper og på nett mellom samlingene. Det legges opp til en 2-dagers oppstartsamling - samt en gruppeveiledning - i siste del av høstsemesteret.

I vårsemesteret gjennomføres en 2-dagers samling i februar og en 2-dagers samling i mai. Det vil bli gitt veiledning mellom samlingene. Det anbefales at studentene har samlinger i grupper i studietiden.

Alle studenter må tilhøre en gruppe, da veiledning og ulike studentaktiviteter vil foregå i grupper. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning og bruk av e-post/Fronter.

Arbeidskrav:
1) En skriftlig individuell tekst etter nærmere kriterier gitt av faglærer
2) Et muntlig basisgruppeframlegg med selvvalgt tema innenfor studiets områder som studentene har jobbet med i praksis
3) Obligatorisk frammøte på minimum 80 % av studiesamlingene og deltagelse i veiledning

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Via e-læringsplattformen Fronter og e-post. Det gis muntlig tilbakemelding på samlingene. Studentene får også tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Individuell muntlig eksamen. Varighet ca 20 minutter.

Eksaminasjonen tar utgangspunkt i studiets temaer.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamenen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter på en skala fra A – F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 5. november 2014. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Barnehagens styringsdokumenter
Rammeplanen med temahefter
Ressurshefte - flerspråklig arbeid i barnehagen utgitt av NAFO nettressurs

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/
http://nafo.hioa.no/
og
http://www.udir.no/barnehage/


Åberg, Ann og Taguchi, Lenz Hillevi (2006): Lyttende pedagogikk - etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo, Universitetsforlaget; 154 sider 

Kolle, Larsen, Ulla (2010): Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser. Fagbokforlaget

Spernes, Kari og Hatlem, Marianne (2013) Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk  270 sider

Haugen, Synnøve, Løkken, Gunvor og Röthle, Monica (2005): Småbarnspedagogikk - fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Kap. 7: Møtet med de lekende barna. Oslo, Cappelen Akademisk forlag

Fennefoss, Anne Tove og Jansen Kirsten Elisabeth (2004) Praksisfortellinger - på vei til innsikt og forståelse Fagbokforlaget (kap.2)

Jobb og videre studier

Studiet gir en kompetanseheving for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i private og kommunale barnehager.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Kunnskapsdepartementet 30.06.2011

Studieplanen er revidert

Studieleder Kjersti B. Jacobsen, 12.11.2014

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2014-2015.

Studiemodell

Høst 2014

Obl. emne, Barnehagekompetanse

Vår 2015

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 03:50:09