Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Barnehagekompetanse (15 studiepoeng) (2016–2017)

Informasjon om studiet

Dette er et studium på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et ledd i den nasjonale satsingen på kompetanseheving i barnehagen.

Studiet skal sikre kompetanseheving av assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i barnehagene.

Studiet vil ta for seg:

 • Barnehagens formålsparagraf og styringsdokumenter
 • Det helhetlige læringsbegrepet der omsorg, lek, læring og danning inngår
 • De yngste barna
 • Språklig og kulturelt mangfold
 • Inkludering
 • Dokumentasjon

Målgruppen er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i private og kommunale barnehager i fylket.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens styringsdokumenter, formålsparagrafen og det helhetlige læringsbegrepet
 • har kunnskap om de yngste barna, språklig og kulturelt mangfold, og inkludering
 • har kunnskap om dokumentasjon

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt de overordnede kunnskapsmålene og knytte dette til barnehagens daglige praksis

 • kan anvende dokumentasjon som grunnlag for egen læring og utvikling

 • kan reflektere over egen praksis i møte med teori

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i nyere syn på barn og barndom
 • har innsikt i nyere forskningsbasert barnehagekunnskap
 • har innsikt i barnehagens styringsdokumenter, formålsparagrafen, det helhetlige læringsbegrepet, de yngste barna, og barnehagens mangfold, gjennom skriftlige og muntlige presentasjoner

 

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
I tillegg må søker dokumentere et arbeidsforhold som tilsvarer minimum 50 % stilling i barnehage.

Deltakere uten formell kompetanse – eller som ikke ønsker å avlegge eksamen – kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt et kursbevis etter endt opplæring. Dette forutsetter at deltakeren har gjennomført arbeidskrav underveis.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng med følgende temaer:

- Barnehagens styringsdokumenter, det helhetlige læringsbegrepet og nyere tenkning om barn og barndom og kompetanseutvikling i praksis
- Pedagogisk arbeid med barn fra 0-3 år og nyere småbarns forskning
- Inkludering - språklig og kulturelt mangfold

Organisering og læringsformer

Studiet går over 1½ semester med totalt tre 2-dagers samlinger på dagtid, totalt 6 dager. Dessuten gis det veiledning i grupper og på nett mellom samlingene. Det legges opp til en 2-dagers oppstartsamling - samt en gruppeveiledning - i siste del av høstsemesteret.

I vårsemesteret gjennomføres en 2-dagers samling i februar og en 2-dagers samling i mai. Det vil bli gitt veiledning mellom samlingene. Det anbefales at studentene har samlinger i grupper i studietiden.

Alle studenter må tilhøre en gruppe, da veiledning og ulike studentaktiviteter vil foregå i grupper. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning og bruk av e-post/Fronter.

Arbeidskrav:

1)      En skriftlig individuell tekst etter nærmere kriterier gitt av faglærer

2)      Et muntlig basisgruppeframlegg ut fra selvvalgt tema innenfor studiets områder

3)      Obligatorisk frammøte på 80 % av studiesamlingene

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis muntlige tilbakemeldinger på samlingene. Studentene får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav per e- post.

Vurdering

Individuell muntlig eksamen. Varighet ca 20 minutter.

Eksaminasjonen tar utgangspunkt i studiets temaer.

Hjelpemidler som er tillatt: Et ark med fem stikkord

Eksamenen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter på en skala fra A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.


Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 03.11.2016

Bae, B. (2014). Å se barn som subjekt, noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehagen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/

Gjervan, M. (2006) (red.) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 2 (2), 91- 98. Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/viewFile/348/341

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2008). Små barn og medvirkning. Noen perspektiver. Oslo: Cappelen Damm (utvalgte sider).

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon- inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget.

Sandvik, N. (2006) Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf

Sandvik, N. (2007). De yngste barnas medvirkning i barnehagen. Barn, 1, 27- 43. Hentet fra https://www.ntnu.no/documents/10458/19133685/sandvik2.pdf

Spernes, K. & Hatlem, M. (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Thoresen, I. T. (2013). Lanseringen av danningsbegrepet. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter (s. 20-44). Cappelen Damm AS.

Wolf, K. D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen (s. 13-33, 45-50). Oslo: Universitetsforlaget.

Åberg, A. & Taguchi, H. L. (2006). Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Barnehagens styringsdokumenter:

Barnehageloven (2005). Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf

 

Jobb og videre studier

Studiet gir en kompetanseheving for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i private og kommunale barnehager.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Kunnskapsdepartementet 30.06.2011

Studieplanen er revidert

Studieleder Marianne Hatlem, 11.10.2016

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2016-2017.

Studiemodell

Høst 2016

Obl. emne, Barnehagekompetanse

Vår 2017

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 03:50:09