Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • bred kunnskap om problemstillinger, prosesser og metoder knyttet til sosiale og emosjonelle vansker i barnehage, skole og andre opplæringsarenaer
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet sosiale og emosjonelle vansker
 • kunnskap om spesialpedagogikkens historie, egenart og stilling i barnehage, skole og samfunn
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til mangfold, kjønn og flerkulturelle perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og begrunne valg og tiltaket til hjelp for barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker
 • reflektere over egen praksis og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling knyttet til egen praksis
 • beherske fagterminologi og uttrykksformer og har kjennskap til tverrfaglig samarbeid med barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forholde seg kritiske og reflekterende til spesialpedagogisk arbeid
 • har innsikt i profesjonsetikk og etiske problemstillinger i arbeid med barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekt individuelt og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle og diskutere faglige problemstillinger innen spesialpedagogikk, både med fagfeller og i allmennheten
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:17:50