Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2013–2014)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng og gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenking:

Grunnleggende pedagogikk

  • Teorier om læring og læringspsykologi
  • Teorier om sosialisering
  • Utviklingspsykologi

Pedagogiske institusjoners oppgave og funksjon

  • Den felleskulturelle skolen

Grunnleggende didaktikk

  • Planlegging og tilrettelegging for undervisning og læring / Relasjonsmodellen
  • Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med undervisning på dagtid, samt individuelt arbeid. Det anbefales at studentene organiserer seg i kollokviegrupper der problemstillinger fra pensum skal drøftes.

Arbeidskrav 
1) Muntlig presentasjon av gruppeoppgave med konkret problemstilling knyttet til læringsteori eller sosialiseringsteori. 

2) Et skriftlig individuelt refleksjonsnotat etter nærmere kriterier gitt av faglærer.

3) Obligatorisk frammøte på minimum 80 % av studiesamlingene.


Faglærer gir nærmere retningslinjer for oppgavene og gir tilbakemelding på arbeidskravene i løpet av studiet.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For at høgskolen skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er man avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Individuell, muntlig eksamen på ca. 20 minutter med utgangspunkt i arbeidskravene, samt at kandidaten eksamineres i læringsutbytte, som beskrevet i studieplanen.

Hjelpemidler: Kandidaten kan skrive en eksamenstekst på maks 2 sider om egen læring og utvikling i studiet - fra tema i studiet som har opptatt studenten. Teksten kan brukes på muntlig eksamen og leveres til sensorene, men vil ikke inngå i vurderingen.

Eksamenen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter på en skala fra A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16.04.2013.

Dahl Øyvind, 2001: Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon: Kap. 1, 2 og 8. 77 sider.
Ekeberg, T.R. og Holmberg, J.B. 2007: Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle. En innføring. 2. utg. Universitetsforlaget 270 sider.
Imsen, G, 2005: Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4.utg. Oslo: Universitetsforlaget: 484 sider.
Røys, H, Gjøsund P. og Huseby R. 2007: Didaktikk i skolen. N.W.Damm & Sønn 200 sider. Solerød,

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:08:26