Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2015)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal

-       kunne gjøre rede for sammenhengen mellom sosial kompetanse, sosiale-/ emosjonelle
        emosjonelle vansker og skolefaglig kompetanse
-       ha kunnskap om, og innsikt i, risiko- og beskyttelsesforhold som påvirker barn og unges
        atferd.
-       ha kunnskap om hvordan en i barnehage og skole kan arbeide for å forebygge og
        modifisere sosiale- og emosjonelle vansker.


Ferdigheter:

Studenten skal

-       kunne kartlegge og analysere risikoforhold i barnehage og skole som kan skape,
        opprettholde og forsterke sosiale- og emosjonelle vansker.  
-       utvikle ferdigheter med hensyn til direkte- og indirekte intervensjoner i arbeidet med
        sosiale og emosjonelle vansker i barnehage og skole


Generell kompetanse:

Studenten skal

-       konstruktiv- og teoretisk fundert innsikt og forståelse av sosiale og emosjonelle vansker
        både på et individuelt- og kontekstuelt nivå
-       evne til refleksjon og kritisk tenkning
-       en positiv holdning til systemisk samarbeid for å forebygge og modifisere sosiale og
        emosjonelle vansker i barnehage og skole

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:08:35