Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2013–2014)

Studiets oppbygging og innhold

Studieplanen er utformet i tråd med kompetansemålene og sentrale elementer i Kunnskapsløftet samt Nasjonale retningslinjer for fag 5 - 10.

Studiet består av to emner:
V3: Tall og algebra, funksjoner 2 (15 studiepoeng) 
V4: Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet 2 (15 studiepoeng)

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Organisering og læringsformer

Studiet er emnebasert og består av to emner, hver på 15 studiepoeng per semester. V3 tilbys i høstsemesteret, og V4 i vårsemesteret. Hvert emne er organisert med samlinger. En del av studiet er nettbasert og høgskolens læringsplattform (Fronter) benyttes; på denne måten gis informasjon, arbeidsoppgaver og løsningsforslag legges ut. Andre digitale verktøy vil også benyttes. Selvstudium, individuelt og som samarbeid i nettverksgrupper, er en sentral arbeidsform. Studiet legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig matematikklærer. Det forutsettes at lærerne prøver ut tilegnet kunnskap, og at erfaringene diskuteres med medstudenter. Den enkelte student forventes å være en aktiv bidragsyter gjennom hele studiet.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til begge emner.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.
For mer informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Evaluering av studiet

For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra SKUT. Resultatene sendes den aktuelle oppdragsgiver.

Tilbakemelding underveis

Det gis tilbakemelding og veiledning i begge emner. Det forventes at også studenten tar kontakt med veileder ved behov.

Vurdering

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet, noe som er i tråd med grunnskolens bruk av vurderingsformer. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer detaljert beskrivelse av vurderingsform.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste beståtte karakter og E er dårligst beståtte karakter, og F betyr ikke bestått.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse for litteraturliste.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:12:25