Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Vår 2015)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om arbeidsmetodikk innen de mest sentrale områdene innenfor SE/IPS, som for eksempel fokus på ordinært arbeid, inntak basert på klientens valg, viktigheten av klientenes preferanser, hurtig jobbsøk, tidsubegrenset og individuell oppfølging, systematisk jobbutvikling/arbeidsgiverkontakt 
 • har kunnskap om praktisk anvendbare metoder og kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kompetanse til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om SE/IPS prinsipper og forståelse for å jobbe etter og organisere arbeidet etter en kvalitetsskala

FERDIGHETER
Studenten

 • har ferdigheter til å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra internasjonal evidensbasert teori og praksis, og treffe begrunnede valg
 • har ferdigheter til å reflektere over egenfaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • har ferdigheter til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innenfor SE/IPS
 • har ferdigheter til å beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor SE/IPS
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 05:07:55