Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Vår 2015)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Studiet omhandler bl.a. grunnleggende prinsipper og metoder innen SE- og IPS-metodikken. Hensikten med studiet er å gi studentene en grunnopplæring i prinsipper og faglig tilnærming. Innholdet i studiet omhandler hvordan SE og IPS best kan anvendes med tanke på å bistå og veilede jobbsøkere i sin egen prosess mot å få og/eller beholde en jobb. Tilretteleggernes rolleforståelse som prosessveiledere, i et tett tverretatlig samarbeid som særlig IPS forutsetter, vil bli fokusert gjennom å illustrere og reflektere over ulike former for systematiske tilnærminger, både i forhold til jobbsøkere og i oppfølging av arbeidsgivere.

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med to samlinger som til sammen utgjør 5 dager.

1. Den første samlingen går over to dager, med undervisning i praktisk anvendbare metoder og ferdigheter som er i tråd med internasjonal evidensbasert praksis. Hovedfokuset vil være på tilnærmingen til jobbutvikling/arbeidsgiverkontakt i IPS for å få jobbsøkere med bistandsbehov aktivt inkludert i ordinært arbeidsliv.

2. Den andre samlingen går over tre dager og tar for seg historikk, målgruppe, samarbeid med NAV og helsevesen, gjennomgang av aktuell forskning /evalueringer, samt fokus på metodikk for veiledning og oppfølging av jobbsøkere.

Arbeidsformene vil være undervisning, forelesninger og dialoger, arbeid i kollokviegrupper, individuelt arbeid og litteraturstudier, og skal bidra til faglig og personlig utvikling samt økt refleksjonsnivå hos studentene.

Arbeidskrav:
Studentene skal levere ett refleksjonsnotat på 5 sider innen nærmere angitt frist. Refleksjonsnotatet må være godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For at Høgskolen i Østfold skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis tilbakemelding på refleksjonsnotatet.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.
Hjelpemidler: Alle
Omfang: Maks 10 sider.

Eksamensbesvarelsen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste og E dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 12. august 2013. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Deborah R. Becker, Sarah Swanson, Gary R. Bond & Matthew R. Merrens (2011) Manual for IPS kvalitetsskala 130 sider
Hernes, Heum og Haavorsen (2010). Arbeidsinkludering. Gyldendal Akademisk. s. 13 - 55 og 109 - 141. 74 sider.
Hernes, T., K. Stiles & G. Bollingmo (red.) (1996). Veien til en vanlig jobb. Nytt perspektiv på attføring. Oslo: Ad Notam Gyldendal s. 17 - 26, s. 103 - 109. 15 sider
IPS - Kvalitetskala. NAV/Bransjeforeningen Attføringsbedriftene (2010). 23 sider
Quality in Practice - Folder fra Quip.
Spjelkavik Ø et. al. Supported Employment i Norden, AFI rapport 3/2011. 91 sider
Swanson & Becker (2013). IPS Supported Employment - En praktisk guide. Hele boka er pensum - 259 sider
Verktøykasse (2010) European union of Supported Employment. 115 sider

Totalt 707 sider. 

Studiemodell

Vår 2015

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:18:32