Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016)

Studiets læringsutbytte

 Viden
Studenten har

 • grundlæggende viden om de vilkår og udfordringer som knytter sig til pædagogisk arbejde og indgående indsigt i konsekvenspædagogikkens særlige tilgang hertil
 • forståelse for de konsekvenspædagogiske perspektiver på læringsteori og didaktik
 • grundlæggende kendskab til konsekvenspædagogikkens systemteori og den implicerede sammenhæng mellem menneskesyn, teori og praksis
 • viden om konsekvenspædagogikkens filosofiske og videnskabsteoretiske grundlag
 • kendskab til og forståelse for sammenhængen mellem konsekvenspædagogikkens holdnings- og normforståelse
 • solidt overblik over konsekvenspædagogikkens metodiske tilgang og dennes sammenhæng med filosofisk funderet holdningsledelse

 
Færdigheder
Studenten

 • kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere konsekvenspædagogisk og praksisnær undervisning gennem en differentieret tilgang til eleverne
 • kan analysere, vurdere og revudere konsekvenspædagogiske uddannelsesforløb under hensyntagen til målgruppens, samfundets, arbejdsmarkedets og ikke mindst den enkeltes behov
 • kan benytte sig af en nuanceret tilgang til de konsekvenspædagogiske metoder gennem daglig refleksion over det holdningsmæssge og filosofiske grundlag herfor

 

Kompetencer
Studenten

 • kan indgå i kvalificerede drøftelser om dannelse, uddannelse, undervisning og læring med særligt blik for de konsekvenspædagogiske perspektiver herpå
 • kan udvikle sin egen praksis i spændingsfeltet mellem konsekvenspædagogisk teori og praksis og løfte både individuel og fælles reflektioner over dette forhold
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 10:54:56