Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet giver pædagogiske praktikere og pædagogisk profesionelle mulighed for tidssvarende indsigt i og forståelse for konsekvenspædagogikken og dennes placering i det brede pædagogiske landskab. Den skal styrke forståelsen af konsekvenspædagogikkens almene karakter ved at anskue den i lyset af samfundsmæssige, læringsteoretiske og didaktiske udfordringer. Samtidig skal efteruddannelsesmodulerne bibringe deltagerne indsigt i konsekvenspædagogikkens filosofiske grundlag og synliggøre pædagogikkens betydning for den generelle samfundsudvikling. Hermed skal der skabes grundlag for en bevidst reflekteret uddannelsespraksis, der bygger på professionel udfoldelse af konsekvenspædagogiske holdninger og på en gennemgående forståelse for, hvori pædagogisk refleksion og praksis består.  Studiet skal inspirere til og anskueliggøre konsekvenspædagogikkens anvendelighed på flere forskellige niveauer i den pædagogiske verden.

 Studiet gennemføres i internatmoduler med hvert sit tema, samt opsamlingsmodul. Temaerne er:

Modul 1: Pædagogik, læring og pædagogiske samtaler

 • Det pædagogiske fagområde i konsekvenspædagogisk perspektiv
 • Nutidens unge i mødet med forskellige læringsarenaer og læringsopfattelser
 • Undervisning og didaktik mellem faglig og social læring

 

Modul 2: Menneskesynets praksisbetydning

 • Menneskesynets betydning i konsekvenspædagogisk praksis
 • Menneskesynets betydning for tilrettelægning af uddannelse
 • Anerkendelse i konsekvenspædagogisk optik
 • Menneskesynets betydning for metodebrug

 

Modul 3: Konsekvenspædagogisk filosofi og videnskabsteori

 • Filosofiens betydning for pædagogisk praksis
 • Dialektikkens praktiske betydning i konsekvenspædagogik
 • Konsekvenspædagogikkens filosofiske referencerammer i eksistentialismen
 • Konsekvenspædagogikkens møde med etiske udfordringer

 

Modul 4: Vejledning, metodebrug og undervisning

 • Nuanceret metodebrug i konsekvenspædagogikken
 • Holdningsstyring og professionalitet i konsekvenspædagogiske miljøer
 • Sammenhæng mellem metoder og vejledning i konsekvenspædagogik

Organisering og læringsformer

Undervisningen gennemføres som en kombination af oplæg, gruppeinddelt undervisning, struktureret gruppearbejde og plenumdebat.

Mellem hvert modul skal den enkelte i lokal læringscirkel på sin arbejdsplads sparre med den lokale ledelse og en kollega med henblik på at imødegå en konkret pædagogisk udfordring. Der produceres på baggrund af arbejdet i læringscirklen et refleksionsnotat på 2-3 sider, hvori den pædagogiske udfordring, fremadrettede handlemuligheder og udbyttet af en eventuel forandring beskrives ved inddragelse af modulets indhold.

Arbejdskrav:

- 1. Deltagelse i undervisningen på de fire moduler, svarende til 12 dager (minst 80 % deltakelse av disse).
Ved ev. fravær fra et helt modul stilles der et krav om udarbejdelse af en skriftlig fordybningsopgave relateret til samlingens læringsmål.

- Aktivt arbejde med en praksisudfordring relateret til målet for første modul

- 2. Refleksionsnotat efter første modul med fokus på målet for modulet

- Aktivt arbejde med en praksisudfordring relateret til målet for andet modul

- 3. Refleksionsnotat efter andet modul med fokus på målet for modulet

- Aktivt arbejde med en praksisudfordring relateret til målet for tredje modul

- 4. Refleksjonsnotat efter tredje modul med fokus på målet for modulet

- Aktivt arbejde med en praksisudfordring relateret til målet for fjerde modul

- 5. Refleksjonsnotat efter fjerde modul med fokus på målet for modulet

De studerende indleverer et refleksionsnotat efter hvert modul ved at sende til kristian.g.sorensen@tamu.dk. Tilbagemelding gives via e-mail. På baggrund af kommentarerne har de studerende frem til siste modul mulighet for at ændre i de tre første notater og indsende disse.

- 6. Gennemført og godkendt praksis.

Arbejdskravene må være gennemført og godkendt før den studerende kan ta eksamen.

Praksis

Studiet stiller krav til praktik eller tilsvarende ved en virksomhed, der arbejder ud fra en konsekvenspædagogisk tilgang. Praktiken skal have omfang af mindst en arbejdsuge. En Alternativ praktikform kan være implementeringsarbejde knyttet til konsekvenspædagogik ved egen arbeidsplads. På Konsekvenspædagogik 1 sikres praktik og implementeringsarbejdets værdi gennem etablering af lokale læringscirkler på praktik- eller arbejdspladser.

Evaluering av studiet

For at kunne tilbyde en aktuel og relevant uddannelse af god kvalitet er vi afhængige af studenternes tilbagemeldinger. De studerende skal medvirke til en mundtlig evaluering i afslutningen af tredje modul samt på skjema fra HiØ VIDERE.

Tilbakemelding underveis

De studerende får vejledning og tilbagemelding undervejs på reflekstionsnotater som indleveres under forløbet.

Vurdering

Individuell muntlig eksaminasjon, ca. 30 minutter.

Med udgangspunkt i utarbeidede reflektionsnotater i studiet og krav til læringsutbytte, holdes en individuell muntlig eksaminasjon, ca 30 minutter.

Forud for eksamen udvælges tilfældigt to af de i alt fire refleksionsnotater, som danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Refleksjonsnotater i studiet (arbejdskrav 1, 2, 3 og 4).

Det gis karakter A-F, der A er beste og F er ikke-bestået.

Eksaminasjonen vurderes av intern og ekstern censor.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Fælleslitteratur

 • Bay Jens (2005): Konsekvenspædagogik. Borgen forlag. 213 s.
 • Bay Jens (2008): Bemærkninger til pedagogiske metoder som kan danne grunnlaget for sosial læring. TAMU senteret København (eget opplag) 62 s.
 • Befring, Frønes, Sørlie (2010): Sårbare unge. Gyldendal akademiske. Kap. 1,2, 3, 6, 7 og 16. 77s.
 • Hammerlin Y., Larsen E. (2012): Menneskesyn i teorier om mennesket. KLIM. 287 s. Dansk språk
 • Rasmussen, Jens  (red)(2010, 5 utgave): Pædagogiske teorier: Billesø & Baltzer. 318 s.
 • Illeris, Katznelson, Nielsen, Simonsen, Sørensen (2009): Ungdomsliv -Mellom individualisering og standardisering. Frederiksberg: Samfunnlitteratur. 324 s. 
 • Illeris, Knud (red) (2007): Læringsteorier. Seks aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag (157 s.)
 • Markussen, Eifred. (2009): Videregående opplæring for 'nesten' alle. Cappelen Akademiske forlag 228s., 216 s.
 • Myhre, Reidar (2009): Grunnlinjer i pedagogikkens historie. Ad Notam Gyldendal. 394 s.
 • Helmke, Walter m. Fl (2008): Hvad vi ved om god undervisning. Dafolo (105 s.)
 • Nielsen & Kvale (red) (1999): Mesterlære - læring som social praksis: Hans reitzels Forlag (296 s)
 • Schnack, karsten (2004): Didaktik på kryds og tværs: Aarhus Universitetsforlag (391 s.)
 • Sartre J.P, (1993): Eksistensialisme er humanisme. Cappelen 65 s.
 • Div. aktuelle artikler relatert til studiet: kan hentes på http://www.konsekvenspædagogik.dk. Deles ut av forelesere på første samling.

Aktuell tilvalgslitteratur:

For at hver student får anledning til en fordybelse i emner, som de er specielt interesserede i, gerne i tilknytning til skriftligt arbejde, skal de supplere grundpensum med selvvalgt litteratur på 500 sider.

 • Bay, Jens (1982): På vej mod Konsekvenspedagogik. Borgen forlag (boka finnes kun på bibliotek i dag. Utgått fra forlag). 101s.
 • Dale Erling Lars, Jarl Inge Wærness og Marita Liabø: Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen : rom for alle - blikk for den enkelte / Oslo : Cappelen akademisk forl. 2003, 238 s.
 • Frønes Ivar: De likeverdige (2006) : om sosialisering og de jevnaldrendes betydning Oslo : Gyldendal akademisk  272s.
 • Grahn, Å. Nordby, Å. Pettersen, S og Sæteren, Ø (1998): Delkompetanse er kompetanse,  Utdrag som legges ut på Fronter
 • Steinberg, John (2003): Humanistisk lederskap. Tiden Norsk Forlag 143 s.
 • Steinholdt & Løvlie (red) (2004): Pedagogikkens mange ansikter: Universitetsforlaget  ( kun  artikel om Hegels betydning i pædagogisk sammenhæng)
 • Svendsen, Lars Fr.H. Frihetens filosofi
 • Telhaug, Alfred Oftedal (1997): Utdanningsreformene - oversikt og analyse. Didakta Norsk forlag 269 s.
 • Teige Roar (2008): Masteroppgave i pedagogikk.' Ble vekket av andre som sa et eg ikkje måtte sove på jobb' - en etnografisk undersøkelse om læring av sosiale normer i skole og bedrift i lys av Mesterlære og Konsekvenspedagogikk. Universitetet i Bergen. Gratis nettressurs. 110s.

Studiemodell

Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS)

Studiepoeng: 30

Vår 2016–Høst 2016

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. feb. 2020 10:43:17