Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner som kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emne 1: Regning som grunnleggende ferdighet tas før emne 2: Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver. 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à 2-3 dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Elektronisk læringsplattform benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det kan være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav 
Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjente for å kunne framstille seg til eksamen. I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskrav vurderes til Godkjent / Ikke godkjent.

Eksamen
Studentene møter både muntlige og skriftlige eksamensformer i studiet. Det benyttes bokstavkarakterer A-F, samt Bestått / Ikke bestått på enkelte deler. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til studiet. Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:15:28