Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, samlingsbasert, studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin.

Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning og er utformet i tråd med Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan elevene kan utvikle regning i faget. Studiet skal bevisstgjøre barnetrinnlærere i å reflektere faglig og didaktisk rundt den grunnleggende ferdigheten regning i sine fag.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten  

  • har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser
  • har kunnskap om elevenes regneferdigheter i ulike fag og hvordan regneferdigheter kan utvikles
  • har undervisningskunnskap knyttet til regneferdigheter, å kunne regne som grunnleggende ferdighet og elevers læring
  • har kunnskap om ressurslærerrollen og lærende organisasjoner

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan tilrettelegge for utvikling av å kunne regne som grunnleggende ferdighet i elevenes opplæring i ulike fag, også tverrfaglig, forankret i praksis, styringsdokumenter og forskning
  • har ferdigheter innen organisasjonsutvikling

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag
  • kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • er bevisst på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser ut fra fagets egenart

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på barnetrinnet i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to emner som kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emne 1: Regning som grunnleggende ferdighet tas før emne 2: Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver. 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à 2-3 dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Elektronisk læringsplattform benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det kan være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav 
Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjente for å kunne framstille seg til eksamen. I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskrav vurderes til Godkjent / Ikke godkjent.

Eksamen
Studentene møter både muntlige og skriftlige eksamensformer i studiet. Det benyttes bokstavkarakterer A-F, samt Bestått / Ikke bestått på enkelte deler. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til studiet. Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Jobb og videre studier

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i alle fag. Læreren kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag ved en barneskole.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 18. januar 2016.

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 09.01.2019.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for studenter som starter studieåret 2019-2020.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 02:34:32