Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten    

- har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser

- har kunnskap om elevenes regneferdigheter i ulike fag og hvordan regneferdigheter kan utvikles

- har undervisningskunnskap knyttet til regneferdigheter, regning som grunnleggende ferdighet og elevers læring

- har kunnskap om ressurslærerrollen og lærende organisasjoner

 

FERDIGHETER

Studenten

- kan tilrettelegge for utvikling av regning som grunnleggende ferdighet i elevenes opplæring i ulike fag, også tverrfaglig, forankret i praksis, styringsdokumenter og forskning

- har ferdigheter innen organisasjonsutvikling

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

- har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

- er bevisst på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser ut fra fagets egenart

- kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:25:39