Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner som kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at Emne 1- Regning som ferdighet tas før Emne 2- Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à 2 dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer.

Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Vurdering

Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen

I Emne 1 vil det være muntlig eksamensform med utgangspunkt i emnets innhold.

I Emne 2 vil vurderingen både innbefatte en skriftlig individuell oppgave og et muntlig gruppeframlegg.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:32:37