Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 trinn (30 studiepoeng) (2014–2015)

Informasjon om studiet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning og er utformet i tråd med Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan elevene kan utvikle regning i faget. Studiet "Regning som grunnleggende ferdighet for 1-7" skal bevisstgjøre barnetrinnlærere i å reflektere faglig og didaktisk rundt den grunnleggende ferdigheten regning i sine fag.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten    

-              har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser

-              har kunnskap om elevenes regneferdigheter i ulike fag og hvordan regneferdigheter kan utvikles

-              har undervisningskunnskap knyttet til regneferdigheter, regning som grunnleggende ferdighet og elevers læring

-              har kunnskap om ressurslærerrollen og lærende organisasjoner

 

FERDIGHETER

Studenten

-              kan tilrettelegge for utvikling av regning som grunnleggende ferdighet i elevenes opplæring i ulike fag, også tverrfaglig, forankret i praksis, styringsdokumenter og forskning

-              har ferdigheter innen organisasjonsutvikling

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

-              har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

-              er bevisst på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser ut fra fagets egenart

-              kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

 

Opptak

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i undervisningsstilling på barnetrinnet. Studentene tas opp gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 2 emner som kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at Emne 1- Regning som grunnleggende ferdighet tas før Emne 2- Regning i matematikkfaget og arbeid med nasjonale prøver.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à 2 dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer.

Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Vurdering

Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen

I Emne 1 vil det være muntlig eksamensform med utgangspunkt i emnets innhold.

I Emne 2 vil vurderingen både innbefatte en skriftlig individuell oppgave og et muntlig gruppeframlegg.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.

Jobb og videre studier

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten regning i alle fag. Læreren kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag ved en barneskole.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Unni Hagen, 13.08.14

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for studieåret 2014-15

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:28:40