Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning
  • har inngående kunnskap om relasjonelle forhold i veiledning
  • kan analysere problemstillinger knyttet til veiledningens etikk og profesjonsidentitet

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning
  • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid relatert til veiledning i ulike kontekster

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i veiledning med fokus på læringsprosesser
  • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som oppstår
  • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 04:04:06