Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiested bestemmes av oppdragsgiver.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Pedagogisk veiledning (15 studiepoeng) (2015–2016)

Informasjon om studiet

Dette er et oppdragsstudium.

Målgruppen er barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring som skal:

a) veilede nyutdannede i barnehager og skoler
og/eller
b) være praksislærer i barnehage eller skole.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning
 • har inngående kunnskap om relasjonelle forhold i veiledning
 • kan analysere problemstillinger knyttet til veiledningens etikk og profesjonsidentitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid relatert til veiledning i ulike kontekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i veiledning med fokus på læringsprosesser
 • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som oppstår
 • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning,

eller

2) Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet gir en innføring i det forskningsbaserte grunnlaget for veiledning og relevante metoder for utviklingsarbeid. Ulike tilnærminger til veiledning behandles på en analytisk og kritisk måte. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og identitetsdanning og veiledningens praksis.

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres normalt med studiesamlinger og undervisning på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene. Individuell veiledning vektlegges, men også veiledning med grupper benyttes.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager og skoler og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes Fronter som digital læringsplattform.

Arbeidskrav

 1. Gjennomføring av tre veiledninger på egen arbeidsplass som dokumenteres med tre logger. Etter veiledningene skal studentene skrive en rapport/en mappe som gir en samlet framstilling av informasjon, avtaler, gjennomføring m.m. knyttet til veiledningene. Dette utviklingsarbeidet dokumenteres etter nærmere angitte kriterier.

 2. Obligatorisk deltakelse. Det kreves minst 80% deltakelse på studiesamlingene og i basisgruppene for å kunne framstille seg til eksamen.

  Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent av faglærer senest 3 uker før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som innledning til utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og videre planlegging av egen læring som veileder.

Se pkt Arbeidskravover for mer informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid, veiledning og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærere og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Vurdering

Individuell hjemmeoppgave

Kandidaten skal skrive en fagtekst etter nærmere angitte kriterier. Fagteksten skal relateres til kandidatens utviklingsarbeid (se pkt. Arbeidskrav). Kandidaten får veiledning på den individuelle problemstillingen. Fagteksten skal ha et omfang på maksimalt 10 sider og skal drøftes i lys av teorier og relevant forskning om veiledning, samt erfaringer fra veiledning.

Besvarelsen vurderes med gradert karakter (A-F).
Studenter som ikke består eksamen kan tidligst framstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring. Studentene må selv melde seg opp til ny eksamen.

Forsøk på forbedrig av karakter må baseres på ny problemstilling.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.04.2014

Boge, M., Markhus, R.M., Ødegaard,E.E.2011. Læring gjennom veiledning. Meningsdanning i grupper. Bergen: Fagbokforlaget.

Botnen Eide, s., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., Aasland, D. G.2009. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jensen, P. og Ulleberg, I. 2011: Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo. Gyldendal Akademisk.

Karlsen, T.J: (red): 2011: Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo. Gyldendal Akademisk

Lauvås, P., Handal G. 2000. Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Akademisk

I tillegg kommer:
- ca. 150 sider selvvalgt litteratur som må godkjennes av studiets faglærere.

Jobb og videre studier

Kunnskapsdepartementet anbefaler at erfarne barnehagelærere og lærere som skal veilede nyutdannede har kompetanse tilsvarende 30 studiepoeng i veiledning. Du vil også være kvalifisert veileder for andre grupper i andre sammenhenger.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Unni Hagen, 22.08.14

Studieplanen er revidert

Studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen, 30.06.2015

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2015-16
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 04:02:14