Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Hovedvekten vil ligge på flerspråklighet og andrespråksutvikling, men også identitet, kultur og sosialiseringsprosesser vil bli tematisert i et flerkulturelt perspektiv.- Arbeidsmåter som kan bidra til å virkeliggjøre en inkluderende, flerkulturell barnehage

- Forskjellighet og mangfold som ressurs

- Flerspråklige barn fra barnehage til skole

- Viktige faktorer for å få til en god flerspråklig utvikling

- Synliggjøring og anerkjennelse av flerspråklige ressurser i barnehagen

- Identitet, kultur og sosialiseringsprosesser

- Samarbeid mellom ulike aktører for å få til god utvikling av barn, på tvers av språk og etnisitet

- Bruk av språkstimuleringsmateriell og digitale verktøy

- Arbeid med barnelitteratur og flerspråklige bøker

- Andrespråkstilegnelse, flerspråklighet og alder

- Teorier om to- og flerspråklighet i et samfunns- og individperspektiv

- Teorier om emergent literacy i et flerspråklig og flerkulturelt perspektiv

Dessuten

Observasjon, kartlegging og vurdering av flerspråklig utvikling.

Rammeplan og styringsdokumenter i et flerkulturelt og flerspråklig perspektiv.

Tilrettelegging for foreldresamarbeid.

 

Organisering og læringsformer

Forelesninger, dialoger, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier, loggskriving og refleksjonsnotater knyttet til studium og egen praksis, feltarbeid på egen arbeidsplass.

Selvstudium utgjør en vesentlig del av studiet.

IKT: HiØ har Fronter som sitt digitale læringsrom, og løpende informasjon om studiet vil bli lagt ut her.

Arbeidskrav

1. Studentene skal gjennom sitt ansettelsesforhold foreta en transkribering av (sam-)fortelling av / samtale med et barn som har norsk som andrespråk (eventuelt etter lydopptak) en gang i hvert semester, og foreta en mellomspråksanalyse av barnets norskspråklige ferdigheter og utvikling. Analysen skal presenteres og drøftes med noen av kollegene i egen barnehage og/eller for medstudenter. Studentene kan samarbeide om dette to og to. De to transkiberingene skal leveres inn for godkjenning. Analysen kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven.

2. Mellom hver samling skal studentene skrive et refleksjonsnotat der de reflekterer over det fagstoffet de har arbeidet med på siste samling, og reflektere rundt hvilken relevans dette har for eget arbeid i barnehagen. Ett av refleksjonsnotatene skal omhandle analysen og drøftingen i arbeidskrav 1. Refleksjonsnotatene kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven.

Arbeidskravene må være godkjent senest 3 uker før eksamen.

Praksis

Ingen veiledet praksis i dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene utfører feltarbeid/fou-arbeid på egen arbeidsplass, se arbeidskrav 1 og 2.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. 

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav som leveres inn/presenteres og på prosjektoppgave.

Vurdering

Skriftlig eksamen:

Prosjektoppgave: Studentene skal i vårsemesteret skrive en prosjektoppgave på max 6 sider (max 8 sider dersom man skriver sammen to og to). Her skal studentene enten velge arbeidskrav 1 eller 2 som utgangspunkt. Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått. For å kunne avlegge muntlig eksamen, må prosjektoppgaven være vurdert til bestått.

Individuell muntlig eksamen:

Studentene presenterer kort sin prosjektoppgave etterfulgt av en faglig samtale rundt emner fra pensum (30 minutter). Karakter A-F, der A er beste karakter og F ikke bestått.

Ved ikke bestått muntlig eksamen, kan studenten avlegge kun denne ved ny eksamen.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 19.08.15. Forbehold om ev. endringer fram til studiestart.

Teori

Arntzen, R. & Hjelde, A. (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 1, 54 - 69.

Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring. I Bente Bolme Moen (red.). Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Bergen: Fagbokforlaget (19 s).

Aukrust, V.G. (2005). Tidlig språkstimulering og livslang læring: en kunnskapsoversikt. Oslo: Departementet (60 s).

Bjerkan, KM mfl. (2013): Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. Oslo: Gyldendal (90 s)

Gjervan, Marit mfl. Den vanskelige overgangen. Involvering av foreldre ved overgang barnehage og skole. I S. Aamodt og AM Hauge. Snakk med oss. Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk,  89-111

Holm, Lars og Laursen, Helle Pia (2009). En bog om sprog - i daginstitustioner. Analyser av sproglig praksis. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag (22 s.)

Håkansson, Gisela & Anna F. Mattsson 2011. Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur AB (120 s)

Kibsgaard, Sonja og Olaf Husby (2014). Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Oslo: Universitetsforlaget (190 s).

Kjelaas, Irmelin (2009). «Trollet bodde i vann med fart i» - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. Noa. Tidsskrift for norsk som andrespråk (30 s.)

Kulbrandstad, Lise (1997). Hvilket bilde gir norsk barne- og ungdomslitteratur av innvandrere som språkbrukere. Norsklæreren nr. 2. (15 s)

Kulset, Nora B. (2015). Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 50-67)

Spernes, Kari og Marianne Hatlem (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk (240 s.)

Stenbro, Nina (2009). Bøker for barn på mange språk. I Rita Hvistendahl (red.). Flerspråklighet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (15 s).

Valvatne, Helene og Sandvik, Margareth 2007. Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. Kap. 7: Å vokse opp med mer enn ett språk. Cappelen Akademisk Forlag (41 sider).

Litterære tekster

Abdirahman Gaileh Mirreh/Urd von Hentig (1996). Nomadens stemme. Fabler og eventyr fra somalifolket, gjenfortalt på norsk, somali og urdu. Oslo: Kulturbro.

Kompendium med barnelitteratur

Studentene må gjøre seg kjent med relevante offentlige dokumenter:

Rammeplanen og Temaheftene Språklig og kulturelt mangfold og Språkmiljø og språkstimulering.

Kunnskapsløftet 2006

NOU 2010:7. Mangfold og mestring

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:54:23