Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og betydningen av grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet 06
 • kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser
 • kunnskap om hvilke konkrete lese- og skriveferdigheter det er behov for i ulike fag
 • kunnskap om sammenhengen mellom utvikling av det muntlige språket og de skriftlige ferdighetene
 • kunnskap om lese- og skrivestrategier som basis for læring og læringsprosesser
 • kunnskap om hvordan elevenes lese- og skriveferdigheter kan utvikles i det enkelte skolefag med utgangspunkt i læreplanens fagplaner og rammeverk for grunnleggende ferdigheter
 • kunnskap om hva det vil si å være ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • kunnskap om hvilken betydning de andre grunnleggende ferdighetene har for lesing og skriving i ulike skolefag
 • kunnskap om nasjonal prøve i lesing og hvordan analyseverktøyet kan benyttes til videreutvikling og tilpasset opplæring
 • kunnskap om didaktisk forskning med relevans for utvikling av elevenes lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter


Ferdigheter

Kandidaten kan

 • legge til rette for utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i undervisningen
 • gjennomføre læreplananalyse med vekt på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for en inkluderende og variert undervisning i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, forankret i teori og i samsvar med styringsdokumenter
 • legge til rette for og gjennomføre tverrfaglige/flerfaglige prosjekter der lesing og skriving inngår
 • ha en faglig dialog med andre lærere om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for og gjennomføre deling av kunnskap innenfor eget kollegium og i nettverk
 • bruke lesing og skriving som grunnleggende ferdighet som redskap for læring i ulike fag
 • bruke andre grunnleggende ferdigheter som redskap til å utvikle elevenes lesing og skriving i ulike fag
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes forståelse, undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med begrunnelser og argumenter
 • analysere og vurdere elevenes tekster ut fra ulike perspektiver på kunnskap og læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere relevante undervisningsopplegg med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag for alle elever i trinn 5-10 i samsvar med rammeverk, teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap
 • benytte kartleggingsresultater nasjonale- og andre prøver som verktøy til videreutvikling av undervisningen i ulike fag
 • virke som ressursperson for kolleger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet et overblikk over lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen og er bevisst på hvordan lesing og skriving brukes på fagenes premisser
 • har forståelse for lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
 • har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
 • kan være en ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:26:04