Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, se studiemodell nedenfor.

Lesing og skriving som ferdigheter tar for seg følgende tema:
- lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på fagenes premisser
- læreplanforståelse
- lesing og skriving som redskaper for læring

Utvikling av lese- og skriveferdigheter og arbeid med nasjonale prøver tar for seg følgende tema:
- elevers utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- sammensatte tekster
- lesing og skriving i det flerspråklige klasserommet
- ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere læring i lesing og skriving i de ulike fagene
- nasjonal prøve i lesing og analyseverktøy

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling. Læringsplattformen Canvas benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til det enkelte emnet. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Høgskolens forelesere gir veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskravene forutsetter bruk av IKT, samt mulighet til å gjennomføre undervisningsopplegg og undersøkelser på arbeidsplassen. Se nærmere informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Eksamen
Det vil benyttes både individuell skriftlig og muntlig eksamensform i emnene.
Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F, samt karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og øvrige besvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på trinn 5.-10. parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene for litteraturlister.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:33:07