Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

Studieplan for Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Studiet tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Studieplanen er utformet i tråd med Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag, og lærer i hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene har mulighet til å utvikle lesing og skriving i faget. Studiet skal bevisstgjøre lærere i å reflektere faglig og didaktisk rundt de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i ulike fag.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og betydningen av grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet 06
 • kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser
 • kunnskap om hvilke konkrete lese- og skriveferdigheter det er behov for i ulike fag
 • kunnskap om sammenhengen mellom utvikling av det muntlige språket og de skriftlige ferdighetene
 • kunnskap om lese- og skrivestrategier som basis for læring og læringsprosesser
 • kunnskap om hvordan elevenes lese- og skriveferdigheter kan utvikles i det enkelte skolefag med utgangspunkt i læreplanens fagplaner og rammeverk for grunnleggende ferdigheter
 • kunnskap om hva det vil si å være ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • kunnskap om hvilken betydning de andre grunnleggende ferdighetene har for lesing og skriving i ulike skolefag
 • kunnskap om nasjonal prøve i lesing og hvordan analyseverktøyet kan benyttes til videreutvikling og tilpasset opplæring
 • kunnskap om didaktisk forskning med relevans for utvikling av elevenes lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter


Ferdigheter

Kandidaten kan

 • legge til rette for utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i undervisningen
 • gjennomføre læreplananalyse med vekt på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for en inkluderende og variert undervisning i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, forankret i teori og i samsvar med styringsdokumenter
 • legge til rette for og gjennomføre tverrfaglige/flerfaglige prosjekter der lesing og skriving inngår
 • ha en faglig dialog med andre lærere om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for og gjennomføre deling av kunnskap innenfor eget kollegium og i nettverk
 • bruke lesing og skriving som grunnleggende ferdighet som redskap for læring i ulike fag
 • bruke andre grunnleggende ferdigheter som redskap til å utvikle elevenes lesing og skriving i ulike fag
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes forståelse, undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med begrunnelser og argumenter
 • analysere og vurdere elevenes tekster ut fra ulike perspektiver på kunnskap og læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere relevante undervisningsopplegg med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag for alle elever i trinn 5-10 i samsvar med rammeverk, teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap
 • benytte kartleggingsresultater nasjonale- og andre prøver som verktøy til videreutvikling av undervisningen i ulike fag
 • virke som ressursperson for kolleger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet et overblikk over lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen og er bevisst på hvordan lesing og skriving brukes på fagenes premisser
 • har forståelse for lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
 • har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
 • kan være en ressursperson i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag i skolen

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom-/ungdomstrinnet i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, se studiemodell nedenfor.

Lesing og skriving som ferdigheter tar for seg følgende tema:
- lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på fagenes premisser
- læreplanforståelse
- lesing og skriving som redskaper for læring

Utvikling av lese- og skriveferdigheter og arbeid med nasjonale prøver tar for seg følgende tema:
- elevers utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- sammensatte tekster
- lesing og skriving i det flerspråklige klasserommet
- ulike arbeidsmåter og oppgavetyper som kan stimulere læring i lesing og skriving i de ulike fagene
- nasjonal prøve i lesing og analyseverktøy

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling. Læringsplattformen Canvas benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til det enkelte emnet. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Høgskolens forelesere gir veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskravene forutsetter bruk av IKT, samt mulighet til å gjennomføre undervisningsopplegg og undersøkelser på arbeidsplassen. Se nærmere informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Eksamen
Det vil benyttes både individuell skriftlig og muntlig eksamensform i emnene.
Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F, samt karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og øvrige besvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på trinn 5.-10. parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene for litteraturlister.

Jobb og videre studier

Studiet er beregnet på grunnskolelærere som vil øke sin formelle kompetanse og tilegne seg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter for systematisk arbeid med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag er kan være en ressursperson i skolen og bidra til faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen.

Ønsker du ytterligere kompetanse kan du søke på Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10 trinn.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studieleder/prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 2. januar 2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 3. januar 2019

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2019-2020

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:29:10